top of page

Search Results

63 items gevonden voor ""

 • De kloof tussen persoonlijke vaardigheden en jobvereisten is te groot

  Pepijn Kennis is als parlementslid voor Agora Brussels de vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Hij buigt zich over de voorstellen en doelstellingen die de BBA formuleerde over werkgelegenheid en tewerkstelling en geeft op die manier burgers een stem in het Brussels Parlement. Via parlementaire vragen kan Pepijn ministers en hun beslissingen kritisch controleren. De vragen en antwoorden in de commissie dienen om na te gaan of de eisen van de Brusselse Burgerassemblee voldoende gehoor krijgen bij de regering. Door Brusselaars via de Assemblee actief te betrekken bij politieke beslissingen, tonen we dat een democratie ook inclusief, deliberatief en participatief kan zijn! Veel jobs maar te weinig kwalificaties? Brusselse werkgevers zoeken steeds vaker naar hoger opgeleide werknemers. Momenteel zijn er 90.000 Brusselaars die werk zoeken, terwijl er zeker geen tekort is aan jobaanbiedingen. Er is dus een groeiende nood aan opleidingen om de lager gekwalificeerde werknemers onder hen van de nodige kennis en ervaring te voorzien. Werk moet immers toegankelijk en openbaar zijn, dat was ook één van de doelstellingen van de BBA. Mensen die zich in toegankelijke jobs bevinden kunnen zo hun vaardigheden bijschaven en doorstromen naar andere jobs. De vrije banen kunnen naar andere laaggekwalificeerde werknemers gaan, zo hebben zij ook de kans om te werken en te groeien. Bedrijven spelen hier een belangrijke rol! Daarom vraagt de Brusselse Burgerassemblee om ondernemingen aan te moedigen om meer in te zetten op opleidingen van lager opgeleide werknemers binnen het bedrijf. Agora vroeg zich dus af: Wat wordt er momenteel gedaan om bedrijven aan te moedigen om meer laaggekwalificeerde werknemers op te leiden? Als antwoord op de parlementaire vraag gaf Minister Bernard Clerfayt (Défi) ons wat meer uitleg over de huidige situatie en initiatieven. Mevrouw Clémentine Barzin (MR) sloot zich aan bij het debat. De Brusselse arbeidsmarkt is een paradox: een stand van zaken Clerfayt bevestigt dat er inderdaad een probleem is, ze hebben het over een paradox. De Brusselse arbeidsmarkt is zeer veeleisend als het gaat om vaardigheden en kwalificaties, terwijl er bij Actiris gemiddeld meer mensen ingeschreven zijn met lage kwalificaties. De gevraagde kwalificaties veranderen natuurlijk ook doorheen de tijd, denk maar aan digitale vaardigheden zoals leren omgaan met nieuwe computerprogramma’s. Werknemers bijscholen is dus noodzakelijk om hen beter voor te bereiden op nieuwe uitdagingen. Dat is positief voor de hele arbeidsmarkt omdat die nieuwe vaardigheden ook in andere jobs belangrijk zijn. Zo kunnen mensen verder bouwen op de kennis die ze al opdeden in hun professionele carrière. De bevoegdheden hiervoor vallen bij de federale regering. Die nam een reeks van beslissingen zonder de Brusselse Regering te raadplegen, dat is natuurlijk jammer. Er ligt vandaag wel een belangrijk voorstel op tafel bij de federale regering. Vroeger waren ondernemingen verplicht om 3% van hun loonmassa te investeren in opleidingen voor hun werknemers, maar daar zou nu verandering in komen. Dat geld ging immers het vaakste naar manager opleidingen, waardoor lager gekwalificeerde mensen niet de kans kregen om bij te leren. De nieuwe regeling zou bedrijven verplichten om voortaan 3% van de loonmassa van elke werknemer te investeren in opleidingen, dat komt neer op minimum 5 dagen opleiding per jaar per werknemer. We springen nog niet op de kar, maar die gaat wel in de juiste richting Omdat de Brusselse Burgerassemblee wil inzetten op meer steun voor laaggekwalificeerde werknemers, is deze nieuwe regeling een stap in de juiste richting volgens Agora. Toch kan het nog iets specifieker. Omdat de laagst gekwalificeerde werknemers de meeste ondersteuning nodig hebben, stelt de BBA voor om aan positieve discriminatie te doen. Agora kan dus concreet voorstellen om de 3% van de loonsom, die vroeger vooral naar de opleiding van managers ging, nu te investeren in de laagst gekwalificeerde personen. Zo kunnen we de schade die de voorgaande regeling aanbracht zo snel mogelijk omkeren. De Brusselse Regering haalde ook een reeks van mechanismen aan die werkzoekenden moeten helpen. Zoals bijvoorbeeld een opleidingsstimulans via de Activa programma's, individuele beroepsopleidingen in bedrijven via de VDAB of Bruxelles Formation, onderdompelingscursussen en meer. Momenteel zijn de resultaten van deze mechanismen nog niet zichtbaar. De kloof tussen de kwalificaties van de werkzoekenden en de beschikbare banen is nog steeds groot. Minister Clerfayt liet wel weten dat een evaluatie van de mechanismen dit jaar op de agenda staat. Agora is dan ook benieuwd naar de resultaten hiervan. De BBA hamert erop dat de laagst gekwalificeerde personen best voorrang krijgen op hoger opgeleide personen voor toegang tot opleidingen. De nieuwe regeling die bedrijven verplicht om elke werknemer op te leiden ziet Agora als het begin van sterker juridisch kader. Dat zal ongetwijfeld meer steun bieden aan laagopgeleide werknemers. Toch is het nog even afwachten hoe deze inspanningen zich zullen vertalen naar de praktijk. We houden de resultaten van al deze initiatieven nauwlettend in het oog. Discussie in de commissie Verslag van de vergadering Vergadering van woensdag 9 februari 2022

 • Hebben beurshandelaars meer sociale waarde dan afvalophalers?

  Pepijn Kennis is als parlementslid voor Agora Brussels de vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Hij buigt zich over de voorstellen en doelstellingen die de BBA formuleerde over werkgelegenheid en tewerkstelling en geeft op die manier burgers een stem in het Brussels Parlement. Via parlementaire vragen kan Pepijn ministers en hun beslissingen kritisch controleren. De vragen en antwoorden in de commissie dienen om na te gaan of de eisen van de Brusselse Burgerassemblee voldoende gehoor krijgen bij de regering. Door Brusselaars via de Assemblee actief te betrekken bij politieke beslissingen, tonen we dat een democratie ook inclusief, deliberatief en participatief kan zijn! De BBA boog zich over de vraag: “Hoe kunnen we elke Brusselaar toegang geven tot een gepaste en waardige job?”. Om die vraag te beantwoorden kozen de 45 gelote burgers van de BBA om de vraag op te delen in 4 verschillende thema’s, namelijk: 1) hoe geven we elke Brusselaar toegang 2) hoe maken we het werk toegankelijker 3) hoe zorgen we voor waardig werk 4) hoe zorgen we voor een job die past bij elke persoon In deze post ontdekt u hoe de Brusselse Regering de problematieken over waardig werk aanpakt en hoe die maatregelen precies overeenkomen met de doelstellingen van de burgerresolutie van de BBA over werk en tewerkstelling. Pepijn Kennis (Agora.Brussels) stelde hierover een aantal vragen aan bevoegd Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt (Défi). Wat is waardig werk en wat is het probleem? De Brusselse Burgerassemblee merkt op dat er veel ondergewaardeerde beroepen zijn in Brussel. Het zijn vaak fysiek zware beroepen met ongewone of moeilijke uurroosters en lastige arbeidsomstandigheden waar bovendien een laag loon tegenover staat. Een aantal voorbeelden zijn afvalophalers, maatschappelijke werkers, huishoudhulpen en verpleegkundigen. De Burgerassemblee wil zich concentreren op het opwaarderen van deze beroepen. Verder wordt ook aandacht gegeven aan beroepen met een sociale meerwaarde. Deze beroepen dragen bij tot het algemeen welzijn van de maatschappij, zonder dat ze daarvoor per se erkenning krijgen. Ook deze moeten opgewaardeerd worden. Omdat er duidelijk nog veel werk aan de winkel is vraagt de Burgerassemblee aan de regering om de volgende maatregelen in te voeren voor deze beroepen: (1) gratis openbaar vervoer in Brussel, (2) huishoudhulp en kinderopvang, (3) aangepaste uitrusting en werkinstrumenten en (4) aangepaste gezondheidsverzekering. Deze steun kan snel en doelgericht mensen helpen binnen deze twee beroepscategorieën en ze zo ook aantrekkelijker maken.. Plannen van de regering Minister Clerfayt liet in antwoord op de parlementaire vraag weten dat hij werk wil maken van het invullen van knelpuntberoepen. Zo komt er een initiatief de oprichting van rondetafelconferenties waarbij de Brusselse overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding samenwerken met de andere betrokken sectoren. Samen willen ze actieplannen opstellen voor de sectoren waar er veel knelpuntberoepen zijn. Het budget voor die actieplannen is 2 miljoen euro. Verder zal er in 2022 nog een extra budget van 2,7 miljoen worden vrijgemaakt om de opleidingsvergoeding te verhogen en om daarbij opleidingen te voorzien waar er veel nood aan is. Verder wordt er ook een budget van 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een dynamisch informatieplatform over de arbeidsmarkt via de website van Actiris. Minister Clerfayt vermelde ook dat hij zich zal inzetten om een aantal andere specifieke hefbomen over knelpuntberoepen te overkomen. Geen duidelijke visie op maatschappelijke meerwaarde Hoewel er duidelijk werk wordt gemaakt van de problematieken rond knelpuntberoepen bleef Agora toch met enkele vragen zitten. De BBA heeft het bewust niet over de knelpuntberoepen, maar over de ondergewaardeerde beroepen en de beroepen met een sociale meerwaarde. Sommige knelpuntberoepen kunnen ook een sociale meerwaarde hebben, maar dat is zeker niet altijd het geval. Het is niet omdat er te weinig mensen zijn voor een bepaalde job, dat die job een belangrijke maatschappelijke meerwaarde heeft. Een tekort aan financiële directeurs is geen crisis voor het algemeen welzijn, een tekort aan zorgpersoneel is dat daarentegen wel. Minister Clerfayt stelt dat het moeilijk is om te bepalen welke beroepen een maatschappelijke meerwaarde hebben. De waarde van een job, aldus Minister Clerfayt, wordt al bepaald door het loon. Agora gaat hier in navolging van de burgerresolutie tewerkstelling uiteraard niet mee akkoord. Dat zou immers betekenen dat je maatschappelijke meerwaarde helemaal bepaald wordt door je loon. Een beurshandelaar verdient bijvoorbeeld meer dan een afvalophaler, maar daarom hebben beurshandelaars geen grotere maatschappelijke rol. Minister Clerfayt verwees ons voor sommige vragen door naar werkgevers of andere verantwoordelijke actoren omdat hij zich niet bevoegd acht. We wezen hem er dan ook op dat veel van de jobs die we hier bespraken tot de publieke sector horen. De minister kan dus wel initiatief nemen om meer overleg te voeren met bijvoorbeeld de gemeenten of met de gewestregering om er zo alles aan te doen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren! Dat kan bijvoorbeeld voor de zorg, afvalophaling of de politie. Wat er precies allemaal thuishoort bij de ‘knelpuntberoepen’ moet voldoende aandacht krijgen. Niet alle knelpuntberoepen zijn even belangrijk voor het maatschappelijk welzijn. Hoewel sommige doelstellingen uit het regeerakkoord zeker overeenkomen met de doelstellingen van de BBA mag de focus op jobs met een sociale meerwaarde niet verdwijnen. Agora blijft in naam van de BBA werk en tewerkstelling toekijken op de beslissingen van de Brusselse Regering. Discussie in de commissie Verslag van de vergadering Vergadering van woensdag 9 februari 2022

 • Een wijziging van De Brusselse Huisvestingscode: wat denkt Agora Brussels ervan?

  Agora Brussels zet zich in om de doelstellingen van de burgerassemblees te vertalen naar een wettelijk kader. Parlementslid Pepijn Kennis buigt zich over de voor- en nadelen van het ontwerp van ordonnantie over wijzigingen van de Brusselse Huisvestingscode. Staan deze wijzigingen in lijn met de eisen en doelstellingen van de burgerresolutie rond huisvesting? Waar kan het beter? Het ontwerp van ordonnantie In dit ontwerp stelt de Brusselse Regering voor om enkele wijzigingen aan te brengen in de huisvestingscode. Dat is de bundeling van regels die van toepassing zijn op huisvesting in het Brussels Gewest. De Regering stelt in dit ontwerp van ordonnantie vier wijzigingen voor: 1. De aankoop van privéwoningen faciliteren om er sociale woningen van te maken. 2. Renovaties makkelijker maken door leningen toe te kennen aan eigenaars via het Woningfonds. 3. De Gewestelijke Grondalliantie versterken door Community Land Trust beter te omkaderen. 4. Een stijging van het aantal mensen dat kan huren aan een sociaal huurtarief via de socialisering van de publieke woningen. We bekijken even met een kritische blik hoe deze vier wijzigingen de Brusselse burgers ondersteunen vanuit de doelstellingen die werden bepaald in de burgerresolutie huisvesting. De vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee in het Brussels Parlement, Pepijn Kennis, stelt dat deze ordonnantie tegemoet komt aan de verwachtingen van de Burgerassemblee inzake de verbreding van het juridisch arsenaal om het recht op huisvesting voor iedereen te verzekeren, hoewel er ook gemiste kansen zijn. De BGHM: socialer, maar nog niet sociaal genoeg Het eerste hoofdstuk gaat over de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappijen (BGHM). Zij staan in voor het beheer van sociale woningen binnen het Brusselse Gewest. Ze wijzen woningen toe, berekenen de huurprijzen en ondersteunen de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit hoofdstuk pleit voor een vereenvoudiging van de procedures die de BGHM dient te volgen. Dankzij deze wijziging kan de BGHM nu gemakkelijker woningen aankopen op de privémarkt, wat voor meer sociale woningen zal zorgen. Agora’s parlementslid merkt op dat het ontwerp de aankoop van onroerend goed op de particuliere markt zal vergemakkelijken. We kunnen ons wel afvragen of het interessant is om privé promotoren op deze manier te financieren, want de sociale huisvestingsmaatschappijen zouden ook zelf woningen kunnen bouwen. We zijn uiteraard wel tevreden met de nieuwe sociale woningen. Ze komt tegemoet aan de doelstelling van de burgerresolutie Huisvesting die stelt dat ‘het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een specifieke rol moet spelen’ om het recht op huisvesting te garanderen. Het Woningfonds: vergeet de huurprijs niet! Het tweede hoofdstuk over het Woningfonds buigt zich over het versnellen van het renovatieproces van gebouwen. Het instellen van een lening zou het voor kandidaat-renoveerders gemakkelijker maken om financiële steun aan te vragen bij de renovatie van hun eigendom. Volgens Agora bieden deze ‘groene leningen’ inderdaad de mogelijkheid aan eigenaars van verhuurhuizen om hun renovaties uit te voeren. Hoewel dit een goede zaak is stellen we dat het ook belangrijk is om dit te koppelen aan de huurprijs. De Brusselse Burgerassemblee vraagt immers dat het belangrijk is om via renovaties de minimumeisen qua bewoonbaarheid en energieprestatie te halen, maar ook dat de woningen kwalitatief en betaalbaar moeten blijven. Eigenaars die zich inzetten om duurzame en betaalbare huurprijzen te garanderen zouden meer toegang moeten krijgen tot deze financiële steun. Om te verzekeren dat de woningen ook op lange termijn betaalbaar blijven kan de Community Land Trust (CLT) formule een middel zijn voor de stedelijke ontwikkeling van het Brusselse Gewest. Deze formule stelt een scheiding van de grondprijs en de prijs van het gebouw zelf voor. Het zal ervoor zorgen dat de woningen ook op lange termijn betaalbaar blijven. Betaalbaar wonen! Enkel voor sociale woningen? Verder behandelt het derde hoofdstuk van dit ontwerp de Gewestelijke Grondallianties. Hierbij wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het bestaande CLT-mechanisme bevorderen. Dit is in overeenstemming zijn met doelstellingen uit de burgerresolutie, namelijk om speculatie tegen te gaan en betaalbare woningen te voorzien. Die doelstelling streeft een breder juridisch arsenaal na voor het recht op wonen. Momenteel wordt dit echter enkel binnen sociale woningen aangeboden. We vragen ons af of hetzelfde principe niet kan worden toegepast op niet-sociale projecten om zo de prijzen van woningen doorheen heel Brussel te verlagen. Klaar met wachten? Tot slot gaat het vierde hoofdstuk over socialisering van de publieke woningen . Het Brussels Gewest zal daarbij het verschil in huurprijs tussen een sociale woning en een publieke woning financieren om zo de wachtlijst voor sociale woningen te verkleinen. Zo kunnen er meer mensen huren aan een sociaal huurtarief. Dit voorstel sluit aan bij de burgerresolutie huisvesting. Die pleit immers een meer specifieke rol voor het Brusselse Gewest om het recht op wonen te garanderen. Deze rol neemt het Gewest hiermee op en het zal ervoor zorgen dat de prijzen voor dergelijke woningen betaalbaarder, geharmoniseerd en rechtvaardiger worden. Hoewel het ontwerp van ordonnantie niet perfect is, ondersteunt het wel vooropgestelde doelstellingen van de burgerresolutie huisvesting. Agora Brussels stemt dus voor de aanname van dit ontwerp. De discussie in de commissie De interventie in plenaire vergadering

 • Burgerresolutie rond Werk

  Gedurende heel een semester werkten de assemblisten van de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee rond een centrale vraag: 'Hoe kunnen we elke Brusselaar toegang geven tot een gepaste en waardige job?' Op 11 december werden de voorstellen rond werk voorgesteld door de assemblisten, getekend en overhandigd aan verkozene Pepijn Kennis, gevolgd door een viering en een persconferentie. Dit heuglijk moment kwam ook in de media: BRUZZ: een artikel en videoreportage. RTBF: in het avondjournaal (fragment over Agora vanaf minuut 13), op de radio en hun rtbf.be

 • Derde cyclus: stand van zaken

  De derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee loopt stilaan ten einde. Een korte stand van zaken. Op zaterdag 20 november kwamen de assemblisten van de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee een laatste keer samen rond het thema werk en tewerkstelling. Ze finaliseerden hun voorstellen, verdeeld over vier thema’s: toegankelijkheid van werk, waardig werk, een kans voor elke Brusselaar op werk en werk naargelang de eigen competenties. Aan het begin van de zitting legde Agora’s parlementslid Pepijn Kennis uit - op basis van eerdere ervaringen - hoe hij de teksten zou verdedigen in het parlement en welke kansen hij zag om teksten te doen stemmen, alsook welke moeilijkheden hij daarbij mogelijk zou tegenkomen. De komende week zullen alle assemblisten de geschreven teksten online valideren. Slechts die teksten die minstens 85% goedkeuring wegdragen, zullen behouden worden en in de Burgerresolutie van de Assemblee opgenomen worden. Alle assemblisten die minstens twee assembleedagen deelnamen mogen stemmen. Het resultaat zal op 11 december worden gepresenteerd aan de politiek en de pers. En dan… feest! (hout vasthouden).

 • Workshop participatieve democratie, 26 september op Festival Maintenant

  « Participatieve democratie: welke rol voor burgers in België en het Europa van morgen? » 26 september 2021, van 14u tot 18u in het Frans, in Louvain-la-Neuve Regionale Raad van de transitie, interfederale vergadering van de transitie (Transitieforum), participatiebegrotingen, overlegcommissies tussen burgers en parlementariërs ... In dit opzicht zijn er tal van initiatieven om de burger weer centraal te stellen in de politieke beslissingen. Verschillende collectieven hebben voorstellen voor concrete maatregelen opgesteld, enkele gekozen functionarissen hebben andere geïmplementeerd, witte kaarten en petities circuleren... Als onderdeel van het Maintenant festival, dat plaatsvindt in Louvain-la-Neuve van 22 tot 26 september 2021, bieden Reboot democratie / Agora, Presence and cultural action en het Maison du Peuple d'Europe een workshop aan over participatieve democratie met de titel : 'Participatieve democratie - welke rol voor burgers in België en het Europa van morgen?' Het doel van de workshop is om kort terug te komen op de problemen van onze representatieve democratie, om bestaande initiatieven voor participatieve democratie die deze problemen aanpakken te bespreken, om nieuwe voor te stellen en om overeenstemming te bereiken over manieren om dergelijke benaderingen te promoten op verschillende machtsniveaus (gemeentelijk, regionaal , federaal, Europees) via onder meer: - De raadpleging van de federale staat over de herziening van de Grondwet; - De EU-raadpleging "Conferentie over de toekomst van Europa" Reboot Democracy, het Huis van het Volk van Europa, Aanwezigheid en Culturele Actie, in samenwerking met de "Participative Democracy"-groep, IEW en Periferia, nodigen u uit om ons te ontmoeten om te overwegen hoe we gezamenlijk onze voorstellen kunnen indienen, terwijl iedereen door kan gaan hun constructie in volledige autonomie. Om u aan te melden voor de workshop kunt u het unschrijvingsformulier invullen. Plaatsen zijn beperkt door de grootte van de tipi die onze workshop zal hosten, dus wacht niet te lang met registreren als u uw registratie wilt bevestigen. U ontvangt een e-mail om de inschrijving te bevestigen of om u op de hoogte te stellen van de wachtlijst. Ten slotte, om ons te helpen bij de voorbereiding van de workshop en als u deelneemt aan acties ten gunste van de participatieve democratie, bevat het registratieformulier secties waarin u wordt uitgenodigd om deze kort te presenteren. We kijken ernaar uit u binnenkort te ontmoeten om samen te komen en samen te strijden voor meer burgerbetrokkenheid bij onze politieke systemen! De teams van Reboot Democracy, het Huis van het Volk van Europa, Aanwezigheid en Culturele Actie. Als u meer informatie wilt · over de workshop, het email adres is reseau.democratieparticipative@gmail.com · over Festival Maintenant : site en Facebook · over de Conferentie over de toekomst van Europa · Op de workshop is het e-mailadres voor contact reseau.democratieparticipative@gmail.com

 • Thema regulering huurmarkt: Opvolging

  De Brusselse Burgerassemblee schreef in haar resolutie huisvesting een reeks aanbevelingen over de regulering van de huurmarkt. Hierna volgt een overzicht van het parlementair werk dat Agora.Brussels uitvoerde om gevolg te geven aan deze aanbevelingen. Voorbereidend werk We stelden een schriftelijke vraag aan Mevrouw Ben Hammou, de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, betreffende de verhouding tussen de werkelijke huurprijzen en de indicatieve huurprijzen. De Brusselse Burgerassemblee oordeelde dat de huurprijzen bilijker moeten worden, en maakte van een betere regulering een van haar doelstellingen. We stelden ook een mondelinge vraag, over het mandaat van de op te richten Paritaire Huurcommissie. De Assemblisten vroegen dat er een bemiddelingdienst zou worden opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de relatie tussen huurder en verhuurder te vergemakkelijken en mogelijke conflicten vreedzaam op te lossen. Opvolging van de aanbevelingen Het antwoord op de schriftelijke vraag kan je terugvinden op de site van het Brussels Parlement. De mondelinge vraag kreeg nog geen antwoord, omdat de Paritaire Huurcommissie eerder door het parlement gedragen werd dan door de regering. Voor meer informatie over de Paritaire Huurcommissie, zie de volgende specifieke post hierover. Tussenkomst in de debatten Om de aanbevelingen van de Burgerassemblee te verdedigen, is Agora.Brussels niet bij de pakken blijven zitten. Amendementen werden neergelegd en er werd deelgenomen aan het parlementair debat in commissie Huisvesting. We kwamen ook tussen in de volgende debatten: Een vraag om uitleg over de hervorming van de veralgemeende huurtoelage in commissie huisvesting. Een vraag om uitleg over huisjesmelkerij en de navolgende discussie over de verhuurvergunning in commissie huisvesting. Een vraag om uitleg betreffende de indicatieve rooster van de referentiehuurprijzen in commissie huisvesting. De discussie over de de brand in Anderlecht in commissie huisvesting.

 • Thema precariteit: opvolging

  De Brusselse Burgerassemblee schreef in haar resolutie huisvesting een reeks aanbevelingen over mensen in precaire situaties. Op deze pagina vindt u het parlementair werk dat Agora.Brussels uitvoerde om gevolg te geven aan deze aanbevelingen. Voorbereidend werk We stelden een schriftelijke vraag over de controle van toegang tot sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om input te geven aan de werken van de assemblisten. Zij wouden weten hoe de toegangsvoorwaarden voor sociale huisvesting gecontroleerd werden. We stelden ook een schriftelijke vraag over de sociale gemengdheid in publieke woningprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De staatssecretaris verwees in haar antwoord vooral naar de plannen zoals die in de Gewestelijke Beleidsverklaring zijn opgenomen. Ten slotte vroegen we aan de staatssecretaris bevoegd voor huisvesting hoe het zit met de controle op de bewoonbaarheid van de Brusselse woningen. Ook deze antwoorden werden door de Brusselse Burgerassemblee mee opgenomen in de werken van de Assemblee. Opvolging van de aanbevelingen De Brusselse Burgerassemblee vraagt om een gemengdheid van woonvormen (sociale en privé woningen) te voorzien in de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Op 15 maart 2021 kon Agora deze vraag stellen in de commissie. Het verslag is eveneens beschikbaar. In de plenaire vergadering van 19 maart 2021 vroegen we de minister-president wat hij zou doen aan het groeiende aantal straatbewoners zonder dak boven hun hoofd, naar aanleiding van de meest recente cijfers die door Bruss'help gepubliceerd werden. De Burgerassemblee vraagt specifiek naar het ondersteunen van Housing First initiatieven. Om die initiatieven te kunnen steunen, moeten ze natuurlijk ook een woning toegekend krijgen. Daarom ondervroegen we de staatssecretaris over de toekenning van die woningen. Zie het verslag van de commissievergadering Over diezelfde Housing First initiatieven vroegen we ook aan ministers Maron en Van den Brandt wat hun visie is op de groei van de sector en hoe ze de initiatieven ondersteunen. Het antwoord verwachten we binnenkort. De regering wil snellere stedenbouwkundige vergunningen verlenen voor stedenbouwkundige projecten die minstens 25% sociale woningen bevatten. De Burgerassemblee wil ook deze gemengdheid van sociale woningen en privéwoningen bevorderen. We dienden dan ook twee amendementen die ervoor zouden zorgen dezelfde regel ook toegepast wordt op renovaties waardoor sociale woningen worden gecreëerd, en dat het een permanente maatregel zou worden. Deze amendementen verdedigden we tijdens de plenaire vergadering op 15-01-2021, maar het amendement werd weggestemd. Desondanks steunden we het initiatief van de regering omdat het de richting van de burgerresolutie uitgaat. Tussenkomst in debatten We kwamen ook tussen in een heleboel debatten die Agora zelf niet intitieerde, maar waar we wel hamerden op de mening van de Burgerassemblee: De renovatie van de sociale woningen op de Papenvest, in de commissie huisvesting Een discussie over de huurtoelage in de commissie huisvesting Een vraag om uitleg over de centralisatie van de inschrijving van sociale woningen en woningen met sociaal oogmerk in de commissie huisvesting De stand van zaken van de sociale verhuurkantoren in de commissie huisvesting Het debat over het tekort aan grote woningen in de sociale woningmaatschappijen, in de commissie huisvesting.

 • Paritaire huurcommissie: de bemiddelingsdienst gevraagd door de Burgerassemblee?

  Vorige donderdag stemde de commissie huisvesting in het Brussels parlement een tekst die de huurprijzen in Brussel moet omkaderen. Dat zal gebeuren via een 'paritaire huurcommissie'. Die is samengesteld uit vertegenwoordigers van huurders en verhuurders, kan bepalen dat een huurprijs buitensporig is en in bemiddeling een nieuwe huurprijs voorstellen. In de burgerresolutie huisvesting vraagt de Brusselse Burgerassemblee voor de oprichting van een bemiddelingsdienst die onder meer kan helpen de huurprijzen te herzien in functie van de kwaliteit van de woning. Deze dienst moet voor de Burgersassemblee een nabijheidsdienst zijn en een werkelijke afstemming van de prijs en de kwaliteit maken. Om deze nieuwe ordonnanties (Brusselse 'wet') beter af te stemmen op de vraag van de burgerassemblee, stelden we dan ook een reeks amendementen voor. Deze vragen om Een huurprijs als buitensporig te beschouwen als ze 10% boven de referentieprijs is, in plaats van de voorgestelde 20% Een lokaal loket te installeren via de OCMW's en lokale verenigingen, dat mensen helpt een zaak in te dienen De referentiehuurprijs enkel te indexeren, omdat ze jaarlijks herzien zou neerkomen op het institutionaliseren van de bestaande prijsstijging Helaas werden deze amendementen niet geaccepteerd. Meer uitleg in onderstaande video! Ontdek de volledige video van het parlementair debat op het YouTube kanaal van het Brussels Parlement!

 • Deelnemers overhandigen de rapporten van de réactieve Assemblee cyclus aan Pepijn Kennis!

  Zaterdag 19/6 vierde Agora feest – het werd stilaan tijd. Na drie maanden hard werk in de Brusselse Burgerassemblee, presenteerden de assemblisten van de tweede, reactieve cyclus hun resultaten aan pers, publiek en politiek. Verschillende parlementsleden over wiens wetteksten de assemblee zich uitsprak, tekenden ook present en toonden zich enthousiast over het harde werk van de assemblisten. Fijne trivia en schone toevalligheid: alle behandelde teksten hadden als eerste ondertekenaar een vrouwelijk parlementslid. De video is voor binnenkort, de foto’s kunnen we nu al delen.

 • BRUZZ: De zin en onzin van een burgercommissie over 5G

  Goed nieuws: we hebben gemengde commissies! Nog goed nieuws: er is nog leermarge! Link: Bruzz - De zin en onzin van een burgercommissie over 5G

 • Video: alles over de tweede, 'reactieve', cyclus van de Assemblée.

  Nu zaterdag 29 mei komen de assemblisten weer samen om hun bijdragen aan de teksten te finaliseren. Na de vorige zitting legden Hannah en Michael het proces van de assemblee nog eens precies uit.

bottom of page