top of page

Hebben beurshandelaars meer sociale waarde dan afvalophalers?


Pepijn Kennis is als parlementslid voor Agora Brussels de vertegenwoordiger van de Brusselse Burgerassemblee (BBA). Hij buigt zich over de voorstellen en doelstellingen die de BBA formuleerde over werkgelegenheid en tewerkstelling en geeft op die manier burgers een stem in het Brussels Parlement. Via parlementaire vragen kan Pepijn ministers en hun beslissingen kritisch controleren. De vragen en antwoorden in de commissie dienen om na te gaan of de eisen van de Brusselse Burgerassemblee voldoende gehoor krijgen bij de regering. Door Brusselaars via de Assemblee actief te betrekken bij politieke beslissingen, tonen we dat een democratie ook inclusief, deliberatief en participatief kan zijn!


De BBA boog zich over de vraag: “Hoe kunnen we elke Brusselaar toegang geven tot een gepaste en waardige job?”. Om die vraag te beantwoorden kozen de 45 gelote burgers van de BBA om de vraag op te delen in 4 verschillende thema’s, namelijk:

1) hoe geven we elke Brusselaar toegang

2) hoe maken we het werk toegankelijker

3) hoe zorgen we voor waardig werk

4) hoe zorgen we voor een job die past bij elke persoon


In deze post ontdekt u hoe de Brusselse Regering de problematieken over waardig werk aanpakt en hoe die maatregelen precies overeenkomen met de doelstellingen van de burgerresolutie van de BBA over werk en tewerkstelling. Pepijn Kennis (Agora.Brussels) stelde hierover een aantal vragen aan bevoegd Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, Bernard Clerfayt (Défi).


Wat is waardig werk en wat is het probleem?


De Brusselse Burgerassemblee merkt op dat er veel ondergewaardeerde beroepen zijn in Brussel. Het zijn vaak fysiek zware beroepen met ongewone of moeilijke uurroosters en lastige arbeidsomstandigheden waar bovendien een laag loon tegenover staat. Een aantal voorbeelden zijn afvalophalers, maatschappelijke werkers, huishoudhulpen en verpleegkundigen. De Burgerassemblee wil zich concentreren op het opwaarderen van deze beroepen. Verder wordt ook aandacht gegeven aan beroepen met een sociale meerwaarde. Deze beroepen dragen bij tot het algemeen welzijn van de maatschappij, zonder dat ze daarvoor per se erkenning krijgen. Ook deze moeten opgewaardeerd worden.

Omdat er duidelijk nog veel werk aan de winkel is vraagt de Burgerassemblee aan de regering om de volgende maatregelen in te voeren voor deze beroepen: (1) gratis openbaar vervoer in Brussel, (2) huishoudhulp en kinderopvang, (3) aangepaste uitrusting en werkinstrumenten en (4) aangepaste gezondheidsverzekering. Deze steun kan snel en doelgericht mensen helpen binnen deze twee beroepscategorieën en ze zo ook aantrekkelijker maken..

Plannen van de regering


Minister Clerfayt liet in antwoord op de parlementaire vraag weten dat hij werk wil maken van het invullen van knelpuntberoepen.


Zo komt er een initiatief de oprichting van rondetafelconferenties waarbij de Brusselse overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding samenwerken met de andere betrokken sectoren. Samen willen ze actieplannen opstellen voor de sectoren waar er veel knelpuntberoepen zijn. Het budget voor die actieplannen is 2 miljoen euro.


Verder zal er in 2022 nog een extra budget van 2,7 miljoen worden vrijgemaakt om de opleidingsvergoeding te verhogen en om daarbij opleidingen te voorzien waar er veel nood aan is. Verder wordt er ook een budget van 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een dynamisch informatieplatform over de arbeidsmarkt via de website van Actiris. Minister Clerfayt vermelde ook dat hij zich zal inzetten om een aantal andere specifieke hefbomen over knelpuntberoepen te overkomen.


Geen duidelijke visie op maatschappelijke meerwaarde


Hoewel er duidelijk werk wordt gemaakt van de problematieken rond knelpuntberoepen bleef Agora toch met enkele vragen zitten. De BBA heeft het bewust niet over de knelpuntberoepen, maar over de ondergewaardeerde beroepen en de beroepen met een sociale meerwaarde. Sommige knelpuntberoepen kunnen ook een sociale meerwaarde hebben, maar dat is zeker niet altijd het geval. Het is niet omdat er te weinig mensen zijn voor een bepaalde job, dat die job een belangrijke maatschappelijke meerwaarde heeft. Een tekort aan financiële directeurs is geen crisis voor het algemeen welzijn, een tekort aan zorgpersoneel is dat daarentegen wel.


Minister Clerfayt stelt dat het moeilijk is om te bepalen welke beroepen een maatschappelijke meerwaarde hebben. De waarde van een job, aldus Minister Clerfayt, wordt al bepaald door het loon. Agora gaat hier in navolging van de burgerresolutie tewerkstelling uiteraard niet mee akkoord. Dat zou immers betekenen dat je maatschappelijke meerwaarde helemaal bepaald wordt door je loon. Een beurshandelaar verdient bijvoorbeeld meer dan een afvalophaler, maar daarom hebben beurshandelaars geen grotere maatschappelijke rol.


Minister Clerfayt verwees ons voor sommige vragen door naar werkgevers of andere verantwoordelijke actoren omdat hij zich niet bevoegd acht. We wezen hem er dan ook op dat veel van de jobs die we hier bespraken tot de publieke sector horen. De minister kan dus wel initiatief nemen om meer overleg te voeren met bijvoorbeeld de gemeenten of met de gewestregering om er zo alles aan te doen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren! Dat kan bijvoorbeeld voor de zorg, afvalophaling of de politie.


Wat er precies allemaal thuishoort bij de ‘knelpuntberoepen’ moet voldoende aandacht krijgen. Niet alle knelpuntberoepen zijn even belangrijk voor het maatschappelijk welzijn. Hoewel sommige doelstellingen uit het regeerakkoord zeker overeenkomen met de doelstellingen van de BBA mag de focus op jobs met een sociale meerwaarde niet verdwijnen. Agora blijft in naam van de BBA werk en tewerkstelling toekijken op de beslissingen van de Brusselse Regering.


Discussie in de commissieVerslag van de vergadering

Comments


bottom of page