top of page

Agora's parlementaire acties

Op 4 mei hield ons parlementslid zijn slotrede tijdens de laatste plenaire zitting van deze legislatuur. Ook de verkiezingen zijn ondertussen achter de rug en daarmee sluit Agora.Brussels de boeken. Tijd voor een terugblik op vijf intense jaren Brusselse politiek. Zet je schrap voor het ultieme overzicht van Agora’s vragen, interventies en wetsvoorstellen in het Brussels parlement. 


Van 2019 tot 2024 hielden we in totaal 246 parlementaire acties. Hiervan werden er 189 vragen gesteld aan ministers, staatssecretarissen en de minister-president. Tijdens de plenaire zitting en in de commissies hebben we vele interventies gedaan en een totaal van 57 verschillende ordonnanties, resoluties, discussienota's en amendementen ingediend.  


De meerderheid van de parlementaire vragen (92) had betrekking op de burgerresolutie ‘huisvesting’ met vooral aandacht voor leegstand, de huurmarkt en dakloosheid. Daarnaast stelden we vele vragen (51) over tewerkstelling zoals het herwaarderen van maatschappelijk nuttige beroepen en het vergoeden van stages. Tot slot stelden we ook een hoop vragen (36) over de democratische werking van het Brussels Parlement, transparantie van overheidsdocumenten en deliberatieve democratie.  


Bij de meeste wetgevende activiteiten (41) hebben we gehamerd op goed bestuur en het stimuleren van deliberatieve en directe democratie. Zo probeerden we de overlegcommissies te verbeteren, deden een voorstel van permanente burgerdialoog op gewestelijk niveau, wilden bindende volksraadplegingen mogelijk maken en stelden voor om de parlementaire werking te verbeteren (met een inclusiever reglement, meer transparantie over de beslissingen van het bureau en een beperking van de parlementaire vergoedingen). We deden ook voorstellen (12) in de lijn van de burgerresolutie ‘huisvesting’ om dakloosheid en leegstand aan te pakken waaronder het voorstel ter stimulering van Housing First projecten voor thuislozen of herbestemming van niet-uitgebate bedrijfsruimten voor woningen van sociale aard. Ook vroegen we de oprichting van een onderzoekscommissie om controle uit te oefenen op de effectieve uitbetaling van huurtoelagen.


Tijdens elke plenaire zitting zijn we bij ieder wetsvoorstel nagegaan of ze in overeenstemming waren met de burgerresoluties van de Brusselse Burgerassemblee. Op die manier verdedigden we met honderden interventies en stemmingen de voorstellen van de Assemblisten in het parlement.


Klik op de tabel hieronder voor een volledig overzicht van Agora’s parlementaire acties (via het tabblad 'overview' of 'graphs' krijg je een helder overzicht).

Agora Interventieons 2019-2024
.xlsx
Download XLSX • 434KB

留言


bottom of page