14.png

De Brusselse Burgerassemblee is de bijeenkomst van 89 uitgelote burgers die Agora organiseert. 
 

Deze assemblee maakt het mogelijk om een stem te geven aan de Brusselse diversiteit en echte debatten te laten plaatsvinden. Ze promoot de ontwikkeling van belangeloze voorstellen en stimuleert op lange termijn het politieke engagement van burgers.

Elk semester delibereren haar 89 leden over onderwerpen die onder de bevoegdheid van het Brussels Gewest vallen. Ze informeren zich, discussiëren, debatteren en vergaderen met deskundigen voor dat ze tot voorstellen en besluiten komen. Er is een rotatie voorzien door de helft van de deelnemers aan het einde van elk semester te vernieuwen. Dit om zoveel mogelijk deelnemers de mogelijkheid te geven om deze vorm van democratie te ervaren en daarna met zich mee te nemen.

Elk semester wordt er een assemblee cyclus georganiseerd. De cycli kunnen van het productieve type zijn en een tekst produceren over een Brussels thema waarover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is, of van het reactieve type, reagerend op de teksten behandeld in de verschillende commissies van het Brussels Parlement.

 

De voorstellen van de BBA worden door de verkozen volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement gebracht, met als doel de beslissingen van het Brussels Parlement te beïnvloeden.

Via deze Assemble wil Agora aanzetten tot een echte democratie door burgers. Meer nog dan voor haar wetgevende verwezenlijkingen dient de Assemblee als tool om tot representatie te inspireren, om déliberatie te cultiveren, om participatie uit te bouwen - overal in de samenleving.

De Assemblee is in volle gang ! Bezoek de BBA-website voor meer informatie en om haar werk te volgen.