top of page

IN HET PARLEMENT

Het verkozen parlementslid van Agora is de woordvoerder van de Burgerassemblee in het parlement, en werkt er ook rond deliberatieve democratie en burgerparticipatie .

Woordvoerder van de Burgerassemblee

De belangrijkste functie van het verkozen parlementslid, bijgestaan ​​door zijn parlementaire team, is om door middel van stemming en tussenkomsten alle standpunten van de Brusselse Burgerassemblee te vertegenwoordigen in het parlement. Hij werkt dus rond deze onderwerpen in het parlement met het mandaat om de Assemblee te vertegenwoordigen. Daarnaast houdt hij zich met direct mandaat van Agora (zie hieronder) bezig met de thema's deliberatieve democratie en burgerparticipatie. Over alle andere zaken onthoudt hij zich.

Terwijl de Assemblee vergadert, is de verkozene niet heel betrokken bij de organisatie van de Assemblee en geeft hij niet zijn persoonlijke mening over de besproken onderwerpen. Hij kan echter om opheldering vragen en besluiten herformuleren om ervoor te zorgen dat hij ze goed heeft begrepen, zodat ze getrouw aan het parlement kunnen worden doorgegeven.

In het parlement is de verkozen vertegenwoordiger aanwezig in de plenaire vergaderingen en hij volgt de commissies van de onderwerpen die momenteel of vroeger door de Assemblee behandeld zijn. Zo kan de verkozen vertegenwoordiger de voorstellen van een afgeronde Assemblee-cyclus in praktijk brengen of informatie verzamelen voor een lopende Assemblee-cyclus.

Wanneer de verkozen vertegenwoordiger stemt over onderwerpen waarover de Assemblee zich heeft uitgesproken, tracht hij het standpunt van de Assemblee zo getrouw mogelijk weer te geven. In interacties met andere parlementsleden (bijvoorbeeld bij het zoeken naar bondgenoten voor Assemblee-standpunten), is zijn manoeuvreerruimte beperkt omdat hij trouw moet blijven aan de geest van de besluiten van de Assemblee, zoals beschreven in het verslag van de deliberatie en de argumentatie van de standpunten. Na een stemming koppelt de verkozen vertegenwoordiger terug naar de Assemblee (indien deze nog gaande is).

Screen Shot 2021-06-23 at 15.58.59.png

Pepijn kennis

Parlementslid voor Agora

Parlements Blog

20201212 ACB1 Presentation 1.JPG

Parlementaire opvolging
van de Assemblee cycli

Cyclus 1: Huisvesting

In december 2020 werd de eerste cyclus van de Burgerassemblee (van het 'productieve' type) afgerond met de presentatie van een burgerresolutie over huisvesting. Deze tekst bevat een aantal ideeën om het regionale huisvestingsbeleid te verbeteren.

 

Momenteel voeren de verkozene en zijn team deze resolutie uit in de huisvestingscommissie en in de plenaire vergadering.

Cyclus 2: Reactief

In juni 2021 werd de tweede cyclus van de Burgerassemblee, van het 'reactieve' type, afgesloten met het innemen van een standpunt ten opzichte van vijf voorstellen voor resoluties en ordonnanties die in de verschillende commissies van het parlement werden behandeld.

 

Op basis van de verslagen van de verschillende werkgroepen volgt de verkozen vertegenwoordiger de betrokken commissies, geeft tussenkomsten namens de assemblee en dient eventuele voorgestelde amendementen in. Vervolgens stemt hij in de plenaire vergadering volgens het standpunt van de assemblee.

Tijdens deze cyclus is ook een parlementaire vraag opgesteld. De verkozene diende die in in het parlement en volgt ze op.

Cyclus 3: Werk

In december 2021 werd de derde cyclus van de Burgerassemblee (van het 'productieve' type) afgerond met de presentatie van een burgerresolutie over werk en werkgelegenheid.

Momenteel voeren de verkozene en zijn team deze resolutie uit in de commissie werk en in de plenaire vergadering.

Bevordering burgerparticipatie

Gemengde commissies

Naast zijn functie als woordvoerder van de Burgerassemblee, werkt de verkozene van Agora actief rond de thema's deliberatieve democratie en burgerparticipatie.

Hiervoor neemt de verkozene deel aan de betrokken commissies en werkt hij samen met zijn collega's die zich inzetten voor democratische vernieuwing.

Een treffend voorbeeld is de invoering van overlegcommissies tussen gelote burgers en parlementsleden , die sinds deze legislatuur door het Brusselse parlement worden georganiseerd.

Agora is niet betrokken bij de eigenlijke organisatie van deze commissies - het initiatief wordt gedragen door het Brussels parlement. Desalniettemin werd Agora via zijn verkozen vertegenwoordiger uitgenodigd om zijn ervaringen over deliberatieve democratie en over de organisatie van burgerassemblees te delen: hoe inclusie in de praktijk brengen, hoe de keuze van onderwerpen organiseren, ...

 

Bovendien was tijdens de plenaire zitting over de goedkeuring van het vademecum (het 'reglement') van de gemengde commissies de stem van Agora's verkozene beslissend : dit initiatief van democratische innovatie zou het daglicht niet hebben gezien zonder de beslissende stem van Agora.

De eerste twee gemengde commissies vinden plaats in 2021, rond de thema's van de uitrol van 5G en dakloosheid. Agora blijft de gemengde commissies met een kritisch oog volgen.

20200111 ACB1 DAY2 1.jpg
safe_image.jpeg

Volksraadpleging

Agora diende ook een voorstel in voor een regionale volksraadpleging. Dit zou een vorm van niet-bindend referendum zijn, maar met drie belangrijke verschillen:

  • De keuze over welke vraag aan de bevolking gesteld wordt komt toe aan een permanente gelote burgerraad.

  • Voorafgaand aan de stemming maakt een geloot burgerpanel een informatieve brochure met voor- en tegenargumenten die vervolgens in het hele gewest wordt verspreid

  • Als het parlement besluit het resultaat van deze volksraadpleging niet te volgen, wordt er een overlegcommissie over dit onderwerp opgericht.

Institutionalisering van een burgerassemblee

Het doel van Agora is het oprichten van een permanente Burgerassemblee. Om dit te bereiken is veel voorbereidend werk nodig, zelfs tot en met een grondwetswijziging!

 

Agora's verkozene en zijn team bestuderen wat er moet gebeuren, leggen contacten en overleggen met experts ter zake.

20191130 ACB1 DAY1 3.png

Ontdek parlementaire activiteiten

Tijdlijn van parlementaire activiteiten

Hieronder kan je alle activiteiten ontdekken van Agora in het Brussels Parlement over de thema's van de verschillende assemblee cycli. Het gaat om vragen, interpellaties, stemmen en voorstellen voor wetteksten die de verkozene voor Agora heeft ingediend. Deze lijst bevat niet de activiteiten rond het thema van burgerparticipatie. Tik op de labels om acties te verkennen.

Alle tussenkomsten

Alle tussenkomsten van de verkozene van Agora zijn te bekijken via de website van het Parlement. Merk op dat deze lijsten een structurele vertraging van enkele maanden hebben gezien de tijd die nodig is voor vertaling.

bottom of page