top of page

IN HET PARLEMENT

Het verkozen parlementslid van Agora was de woordvoerder van de Burgerassemblee in het parlement, maar werkte er ook rond deliberatieve democratie en burgerparticipatie

Woordvoerder van de Burgerassemblee

De belangrijkste rol van het verkozen parlementslid? Tussenkomen en stemmen in het Parlement m alle standpunten van de Brusselse Burgerassemblee te verdedigen. Samen met parlementair medewerkers deze onderwerpen opvolgen en zo de Burgerassemblee vertegenwoordigen. Naast dit mandaat zet hij zich ook in voor meer deliberatieve democratie en burgerparticipatie (zie hieronder). Over alle andere zaken onthoudt hij zich.

Terwijl de Assemblee vergadert, is de verkozene niet betrokken bij de organisatie van de Assemblee en geeft geen persoonlijke mening over de besproken onderwerpen. Hij kan wel om opheldering vragen en besluiten herformuleren om zich ervan te vergewissen dat hij ze goed heeft begrepen zodat hij ze getrouw kan verdedigen in het parlement.

In het parlement is de verkozen vertegenwoordiger aanwezig in de plenaire vergaderingen en hij volgt de commissies van de onderwerpen die tijdens de lopende of een vorige Burgerassemblee worden of werden behandeld. Zo kan de verkozen vertegenwoordiger de voorstellen van een afgeronde Assemblee-cyclus in praktijk brengen of informatie verzamelen voor een lopende Assemblee-cyclus.

Wanneer de verkozen vertegenwoordiger stemt over onderwerpen waarover de Assemblee zich heeft uitgesproken, tracht hij het standpunt van de Assemblee zo getrouw mogelijk weer te geven. Bij gesprekken met andere parlementsleden (om bondgenoten te zoeken voor Assemblee-standpunten bijvoorbeeld) is zijn manoeuvreerruimte beperkt. Hij moet namelijk trouw blijven aan de geest van de besluiten van de Assemblee, zoals beschreven in het verslag van de deliberatie en de argumentatie van de standpunten. Na een stemming koppelt de verkozen vertegenwoordiger terug naar de Assemblee (als die nog bezig is).

Screen Shot 2021-06-23 at 15.58.59.png

Pepijn Kennis

Parlementslid voor Agora

Parlements Blog

Parlementaire opvolging van de Burgerassemblee

Cyclus 1: Huisvesting

20201212 ACB1 Presentation 1.JPG

In december 2020 werd de eerste cyclus van de Burgerassemblee (van het 'productieve' type) afgerond met de presentatie van een burgerresolutie over huisvesting. Deze tekst bevat een aantal ideeën om het regionale huisvestingsbeleid te verbeteren.

 

Agora's verkozene en zijn team hebben deze resolutie verdedigd in de commissie Huisvestingscommissie en in de plenaire vergadering.

Cyclus 2: Reactief

In juni 2021 werd de tweede cyclus van de Burgerassemblee, van het 'reactieve' type, afgesloten met het innemen van een standpunt ten opzichte van vijf voorstellen voor resoluties en ordonnanties die in de verschillende commissies van het parlement werden behandeld.

 

Op basis van de verslagen van de verschillende werkgroepen volgt de verkozen vertegenwoordiger de betrokken commissies, geeft tussenkomsten namens de assemblee en dient eventuele voorgestelde amendementen in. Vervolgens stemt hij in de plenaire vergadering volgens het standpunt van de assemblee.

Tijdens deze cyclus is ook een parlementaire vraag opgesteld. De verkozene diende die in in het parlement en volgt ze op.

Cyclus 3: Werk

In december 2021 werd de derde cyclus van de Burgerassemblee afgerond met de presentatie van een burgerresolutie over werk en werkgelegenheid. De verkozene en zijn team hebben deze resolutie verdedigd in de commissie Tewerkstelling en in de plenaire vergadering.

Cyclus 4: Milieu

In december 2022 werd de vierde cyclus van de Burgerassemblee afgerond met de presentatie van een burgerresolutie over het milieu. De verkozene en zijn team hebben deze resolutie verdedigd in commissie en in de plenaire vergadering.

Bevordering burgerparticipatie

Naast zijn functie als woordvoerder van de Burgerassemblee, werkt de verkozene van Agora actief rond de thema's deliberatieve democratie en burgerparticipatie.

Hiervoor neemt de verkozene deel aan de betrokken commissies en werkt hij samen met zijn collega's die zich inzetten voor democratische vernieuwing.

Gemengde overlegcommissies

Een treffend voorbeeld is de invoering van overlegcommissies tussen gelote burgers en parlementsleden, die sinds deze legislatuur door het Brusselse parlement worden georganiseerd.

Agora is niet betrokken bij de eigenlijke organisatie van deze commissies - het initiatief wordt gedragen door het Brussels parlement. Desalniettemin werd Agora via zijn verkozen vertegenwoordiger uitgenodigd om haar ervaringen over deliberatieve democratie en over de organisatie van burgerassemblees te delen: hoe inclusie in de praktijk brengen, hoe de keuze van onderwerpen organiseren, ...

 

Bovendien was tijdens de plenaire zitting over de goedkeuring van het vademecum (het 'reglement') van de gemengde commissies de stem van Agora's verkozene beslissend : dit initiatief van democratische innovatie zou het daglicht niet hebben gezien zonder de beslissende stem van Agora. Deze overlegcommissies geven Brusselaars een stem in het debat, maar nog geen zeggenschap. Lees hier wat er anders moet.

20200111 ACB1 DAY2 1.jpg

Volksraadpleging

safe_image.jpeg

In 2021 diende Agora een voorstel in voor een gewestelijke volksraadpleging, een soort van niet-bindend referendum met drie belangrijke verschillen:

  • De keuze over welke vraag aan de bevolking gesteld wordt komt toe aan een permanente gelote burgerraad.

  • Voor de stemming maakt een geloot burgerpanel een informatieve brochure met voor- en tegenargumenten die vervolgens in het hele gewest wordt verspreid

  • Als het parlement besluit het resultaat van deze volksraadpleging niet te volgen moet er een overlegcommissie komen over dit onderwerp.

In 2024 kwamen enkele meerderheidspartijen ook met een voorstel dat Agora toegankelijker en efficiënter heeft gemaakt.

Institutionalisering van een burgerassemblee

Agora.Brussels pleit voor een permanente Burgerassemblee en ontwikkelde hiertoe een model op basis van de opgedane ervaringen. Dit ideaal vereist evenwel een grondwetswijziging en daarom voerde Agora met andere democratische vernieuwers in 2024 de campagne #OpenConstitution.

 

Tegelijkertijd hebben Agora's verkozene en zijn team deze ideale assembleetekst aangepast zodat die ook zonder grondwetswijziging kan worden ingevoerd. Omdat de eerste versie onontvankelijk werd verklaard hopen we dat de herwerkte goedgekeurde versie tijdens de volgende legislatuur op de agenda komt

20191130 ACB1 DAY1 3.png

Alle parlementaire activiteiten

Klik hier voor het ultieme overzicht van alle parlementaire acties en hun band met de verschillende cycli van de Brusselse Burgerassemblee.

 

Alle tussenkomsten vind je ook terug via ww.parlement.brussels als je zoekt op Pepijn Kennis. Hiernaast heb je de directe link naar al onze  'vragen en interpellaties' en 'wetgevende activiteiten'.

Tijdlijn van parlementaire activiteiten

Ontdek hieronder activiteiten van Agora in het Brussels Parlement over de thema's van de verschillende assemblee cycli. Het gaat om vragen, interpellaties, stemmen en voorstellen voor wetteksten die de verkozene voor Agora heeft ingediend. Deze lijst is onvolledig en omvat niets over burgerparticipatie. Tik op de labels om acties te verkennen.

bottom of page