top of page

Einde van de legislatuur: deze teksten haalden de eindmeet niet

Burgervoorstellen omzetten naar parlementaire teksten verloopt niet zonder slag of stoot. Voorstellen van ordonnanties, resoluties en andere parlementaire teksten worden gekenmerkt door zeer technisch juridisch woordgebruik: ze opstellen is een tijdrovende, complexe klus. Ze moeten ook worden vertaald en ondergaan een procedure die uitsluitsel moet geven over hun ontvankelijkheid. Dat is niet de laatste horde: ze moeten dan ook nog worden besproken en gestemd. Sommige teksten van Agora.Brussels hebben heel lang moeten wachten op behandeling en andere zijn zelfs helemaal niet besproken in het Parlement. Om toch aandacht te schenken aan die voorstellen, lichten we deze onbehandelde of net-niet-ingediende voorstellen toe.

Onderstreepte woorden worden toegelicht in het lexicon: je kan erop klikken om automatisch bij de uitleg te komen. Bij elke tekst staat een beknopte samenvatting, de status en waarop deze tekst zich baseert.

Titel

Resolutie ter verbetering van de kwaliteit van stages in de Brusselse overheidsdiensten

Inhoud

Deze resolutie pleit voor de herwaardering van stages in de overheidsdiensten van het Brussels Gewest

 • Het voorstel eist dat er een screening wordt opgemaakt van de stages die aangeboden worden in Brusselse diensten en administraties. Die doorlichting moet uitmaken hoe het zit met het bezoldigen van stages.  

 • Op basis van deze doorlichting moeten er actieplannen worden opgesteld in samenwerking met de HR-directeurs van de overheidsdiensten voor elke soort stage (vrijwillig, in het kader van opleiding of arbeidsbemiddeling).  

 • Het doel van deze actieplannen is om elke stage bij Brusselse instellingen bezoldigd te maken. Daarbij zouden openbare diensten het voorbeeld geven, zodat ook de privésector zal volgen. 

Status

 • Bestaat nog niet als parlementaire tekst. Wordt naar verwachting tegen eind mei opgestuurd naar geïnteresseerde partijen.

Basis

De burgerresolutie werk en tewerkstelling (in het bijzonder pp. 8-9) van de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee.

Titel

Voorstel van ordonnantie over een permanente burgerdialoog in het Brussels Gewest

Inhoud

Deze tekst is een ‘light’ versie van Agora’s voorstel voor een ideale burgerassemblee:

 • De Burgerassemblee bestaat uit gelote burgers. De gelote burgers worden opgedeeld in burgeroverlegcommissies.

 • Een Permanente burgerraad (geloot uit ex-deelnemers) bepaalt thema’s en stelt de commissies samen

 • De Burgeroverlegcommissies zijn  verantwoordelijk voor het produceren van “burgervoorstellen” over onderwerpen die door de Burgerraad zijn voorgesteld. 

 • De voorstellen worden finaal goedgekeurd door de Burgerassemblee in de vorm van resoluties.

 • Het Brussels Parlement organiseert een discussie over deze resoluties

 • Het geheel wordt omkaderd door een begeleidingscomité en een permanent secretaris

 • Het begeleidingscomité bestaat uit mensen met specifieke vaardigheden op juridisch, administratief of logistiek gebied die kunnen aantonen dat ze ervaring hebben met activiteiten op het gebied van participatieve democratie.  Ze worden benoemd door de Burgerraad, voor een ambtstermijn van 5 jaar.

 • Dit begeleidingscomité wordt bijgestaan door een vaste secretaris, zoals het geval is bij de Duitstalige Burgerraad.

 • Voor de verkiezingen maakt de Burgerassemblee een ‘burgerbeleidsverklaring’ op, en na de verkiezingen vergelijkt het deze met de beleidsverklaring van de regering.

Status

 • Ingediend op 28 februari 2024

 • Onontvankelijk verklaard op 17 april 2024

 • Na aanpassing en discussie met de diensten van het parlement diende Agora.Brussels een nieuwe versie in.

 • De tekst werd op 2 mei 2024 in overweging genomen tijdens de plenaire vergadering waar het Parlement inging op de vraag van Pepijn Kennis om advies te vragen aan de Raad van State (RvS) en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).  Agora.Brussels heeft het advies nog niet ontvangen (op datum van 3 mei 2024).

 • We hopen dat iemand het voorstel volgende legislatuur opnieuw op tafel legt.

Basis

De overkoepelende inzet van Agora.Brussels voor burgerparticipatie, goed bestuur en openbaarheid van bestuur.

Titel

Discussienota klimaat en energie

Inhoud

 • Deze discussienota is de letterlijke transcriptie van de Burgerresolutie ‘energie en klimaat’, met toevoeging van een voorwoord dat naar het Parlement is gericht.

 • De bedoeling van een ‘discussienota’ is om een parlementair gesprek voort te brengen. Er gaat geen stemming mee gepaard en het gesprek heeft dus geen bindende, wetgevende functie.

Status

Basis

De  burgerresolutie energie en klimaat  van de vierde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee.

Titel

Voorstel tot wijziging van het reglement: jurisprudentie van het bureau

Inhoud

Context:

 • Het reglement omkadert de werkzaamheden van het parlement.

 • Soms is het reglement interpreteerbaar. Naast de ‘formele regels’ zijn er ook bepalingen over hun uitvoering. 

 • Het Bureau of het Bureau in uitgebreide samenstelling stelt besluiten op over de toepassing of interpretatie van het Reglement.

 • Die beslissingen zijn echter nergens raadpleegbaar. Je kunt ze enkel ontdekken als je er tegenin gaat. Dan antwoorden de diensten van het parlement met verwijzingen naar beslissingen van het Bureau (in uitgebreide samenstelling) over de toepassing of interpretatie van het Reglement. 


Inhoud van de tekst:

 • Het voorstel van Agora.Brussels vraagt om een openbare inventaris te maken van deze beslissingen, naar analogie van het Belgisch Staatsblad op federaal niveau.

Status

 • Ingediend op 15 april 2024

 • Het voorstel is ontvankelijk verklaard en zal worden gepubliceerd onder het nummer A-853/1-B-191/1 - 2023/2024.

Basis

De overkoepelende inzet van Agora.Brussels voor burgerparticipatie, goed bestuur en openbaarheid van bestuur.

Titel

Voorstel tot wijziging van het reglement: inclusiviteit van het reglement

Inhoud

 • Dit voorstel vraagt om een preambule die aangeeft dat regelbepalingen van toepassing zijn op alle genderuitdrukkingen  (ook al worden er alleen mannelijke persoonlijke voornaamwoorden zoals ‘zijn’ en ‘hem’ gebruikt).

Status

 • Ingediend op  7 december 2023

 • In de weken na de indiening werd de tekst mede-ondertekend door de meeste meerderheids- en oppositiepartijen

 • Rondgestuurd op 9 februari 2024 als document A-808 en B-178.

 • De preambule is niet aanvaard.

Basis

De overkoepelende inzet van Agora.Brussels voor burgerparticipatie, goed bestuur en openbaarheid van bestuur.

Titel

Voorstel tot wijziging van het reglement: commissie begroting & rekening van het parlement

Inhoud

 • Deze tekst pleit ervoor om de commissie begroting & rekening van het parlement aan te passen zodat 

  • ook niet-leden van het Bureau amendementen kunnen indienen en 

  • de opvolging van de financiën van het parlement transparanter wordt, in navolging van het Waals parlement na schandalen.

Status

 • Mede-ondertekend door de CD&V, Véronique Lefrancq, PTB

 • Gepubliceerd als parlementair document A-747/1-B-158/1-22/23 

Basis

De overkoepelende inzet van Agora.Brussels voor burgerparticipatie, goed bestuur en openbaarheid van bestuur.

Titel

Voorstel tot beslissing van Parlement: vermindering parlementaire vergoedingen

Inhoud

 • Dit voorstel stelt voor om de parlementaire vergoedingen met 40% te verminderen door de forfaitaire onkostenvergoeding af te schaffen en de vergoeding zelf te beperken.

Status

 • Agora.Brussels heeft lang moeten zoeken naar de exacte bedragen en desbetreffende regelgevende teksten te vinden. Dat gegeven alleen al was zorgwekkend.

 • Het voorstel werd ingediend op 31 augustus 2023 en gepubliceerd op 11 september 2023 als document A-746.

 • Het voorstel werd door het parlement in overweging genomen op 18 september 2023 en doorverwezen naar de commissie financiën.

 • Pepijn Kennis heeft op een regeling van werkzaamheden van die commissie gepleit om de tekst op de agenda te plaatsen. Er was echter geen animo om de discussie in de diepte te voeren - het Bureau zou kijken wat er nog mee kan gebeuren. 

Basis

De overkoepelende inzet van Agora.Brussels voor burgerparticipatie, goed bestuur en openbaarheid van bestuur.

Titel

Voorstel van resolutie over recht op antwoord van Actiris

Inhoud

 • Actiris is de openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest.

 • Dit voorstel verzoekt de regering om Actiris te verplichten werkgevers die via Actiris Select rekruteren te laten antwoorden op geweigerde kandidaten.

Status

Basis

De burgerresolutie werk en tewerkstelling (in het bijzonder pp. 12-13) van de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee.

Titel

Voorstel van resolutie over tijdelijke bezettingen met sociaal oogmerk

Inhoud

 • Dit voorstel vraagt om het sociaal aspect te versterken bij alle projecten van tijdelijk gebruik, en leegstaande overheidsgebouwen of -terreinen die tijdelijk gebruikt worden enkel voor te behouden voor projecten met sociale doeleinden.

Status

 • Ingediend op 13 maart 2024

 • Nog geen drukproef ontvangen op 24 april 2024

 • Pro memorie’ bij de inoverwegingnemingen van de plenaire van 3 mei 2024

Basis

De burgerresolutie wonen (in het bijzonder pp. 16-18) van de eerste cyclus van de Brusselse Burgerassemblee.

Titel

Voorstel van resolutie over onbenutte bedrijfsruimtes 

Inhoud

 • Het wetboek ruimtelijke ordening stelt dat de regering een inventaris moet maken van onbenutte bedrijfsruimtes. 

 • Deze tekst vraagt aan de Brusselse regering om dat effectief te doen,  en onbenutte bedrijfsruimtes te gebruiken voor het huisvesten van dak- en thuisloze mensen.

Status

 • Ingediend op 3 mei 2023

 • Gepubliceerd als A-696/1-22/23, met de titel ‘Voorstel van resolutie om niet-uitgebate bedrijfsruimten te herbestemmen voor woningen van sociale aard’.

 • Inoverwegingneming door het Parlement op 19 juli 2023. 

 • De voorzitter verwijst elke tekst door naar een commissie waar de tekst behandeld kan worden, en hier werd de tekst verwezen naar de commissie territoriale ontwikkeling

 • Agora.Brussels is nooit naar een regeling der werkzaamheden kunnen gaan om de behandeling te vragen, de tekst zal dus nooit besproken worden

Basis

De burgerresolutie wonen (in het bijzonder pp. 16-18) van de eerste cyclus van de Brusselse Burgerassemblee.


LEXICON

Een amendement is een voorstel om een tekst te wijzigen, vooraleer de tekst te stemmen.


Een ordonnantie is een Brusselse wet.


Een initiatief is ontvankelijk als het aan alle inhoudelijke en vormelijke voorwaarden voldoet. Het Brussels Parlement behandelt alleen ontvankelijke initiatieven. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat het onderwerp van het initiatief tot de bevoegdheid van het Brussels Parlement moet behoren of dat het niet in strijd is met de Grondwet.


Een resolutie is een tekst van een gewestelijk parlement (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) met aanbevelingen, meestal gericht aan de desbetreffende regering. Een resolutie houdt geen verplichtingen in, maar heeft wel politiek gezag. Elke volksvertegenwoordiger kan een voorstel van resolutie indienen. 


Het Brussels Parlement wordt bestuurd door het Bureau. Elk jaar kiezen de Brusselse volksvertegenwoordigers een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen die samen het Bureau uitmaken. Het Bureau neemt de strategische beslissingen over de werking van het Brussels Parlement. De politieke organisatie van het parlement wordt vastgelegd door het Bureau, aangevuld met de voorzitters van de erkende fracties: het Uitgebreid Bureau. Zij bepalen de agenda van de plenaire vergadering.


Een discussienota moet een parlementair gesprek voortbrengen. Er gaat geen stemming mee gepaard en het gesprek heeft dus geen bindende, wetgevende functie.


Pro memorie betekent dat er iets voorlopig ingeschreven staat op een agenda, maar dat het nog niet definitief is. Wat soms ook gebeurt (bv voor de discussie over de code dierenwelzijn) is dat een discussie in de commissie gepland is, maar er nog geen verslag is. Dan kan over dat verslag en de conclusies van de commissie in principe niet gestemd worden. Maar als het verslag en de conclusies verwacht worden voor de plenaire, wordt de discussie 'pro memorie' ingeschreven met het idee dat we het erover kunnen hebben als –  en slechts als – alles loopt zoals het theoretisch zou kunnen.


Het Reglement hierboven verwijst naar ‘Het Reglement van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie’. 


Jurisprudentie zijn alle beslissingen die rechtbanken hebben genomen. Het is dus de rechtsopvatting van de rechterlijke macht zoals die blijkt uit genomen beslissingen. 


Voordat een regel kan worden toegepast moet de betekenis ervan worden vastgesteld. Dat heet interpreteren


Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) is de wettelijke basis van alle regels die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zijn op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening.


Een preambule is een inleidende tekst op de bepalingen van een contract, wet of verdrag. In de preambule wordt vaak het doel geschetst, een onderliggende filosofie en/of de omstandigheden die hebben geleid tot de wet of het verdrag. 


In de regeling van werkzaamheden overloopt een commissie alle agendapunten die ze nog moet behandelen en stelt ze haar prioriteiten. Ze maakt dus haar agenda voor de komende weken of maanden.


Een forfaitaire onkostenvergoeding is een extralegaal voordeel. Als werkgever betaal je dan maandelijks een vast bedrag terug van de kosten die een medewerker maakt voor de uitvoering van hun werk. Een Brussels parlementslid krijgt een forfaitaire onkostenvergoeding van €2.497,06 per maand.


Alle parlementaire teksten van Agora.Brussels
Commentaires


bottom of page