top of page

Search Results

63 items gevonden voor ""

 • 'Élections, piège à cons ?'

  Vorige week zond RTBF de documentaire 'Élections, piège à cons?' van François Gonce uit, gevolgd door een debat over alternatieven voor het huidige politieke systeem. De positieve reacties op de documentaire tonen aan dat het heruitvinden van de politiek hoop geeft. 'Elections, piège à cons' is beschikbaar op RTBF Auvio. Het debat vind je hier. Ter info: beide programma's zijn niet in het Nederlands ondertiteld. De positieve reacties tonen aan dat het heruitvinden van de politiek hoop geeft.

 • Gratis openbaar vervoer voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie

  De Brusselse Burgerassemblee wil de CO2-uitstoot terugdringen door onder meer openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom stemde Agora.Brussels op vrijdag 9 februari voor deze resolutie in het Brussels Parlement. Een sociaal rechtvaardige klimaattransitie De Assemblee wil dat alle burgers een steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan, ook minder kapitaalkrachtige,  zieke,  oude en minder mobiele burgers. Dat is geen individuele verantwoordelijkheid, maar iets dat de overheid moet garanderen. De Assemblee wil dat alle burgers een steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is geen individuele verantwoordelijkheid, maar iets dat de overheid moet garanderen. Gratis openbaar vervoer? Agora.Brussels erkent de inspanningen van de Brusselse Regering op dit gebied, zoals de invoering van een jaarlijks abonnement voor jongeren onder de 25 en ouderen boven de 65 voor slechts 12€. Maar er is ook slecht nieuws: normale tickets en abonnementen zullen in september 2024 met 6,8 % worden geïndexeerd. Bij de abonnementen voor jongeren en 65-plussers zou dat niet gebeuren in 2024, maar misschien wel na 2025. Agora.Brussels kant zich tegen deze indexatie. Prijsverhogingen zullen nog meer mensen uitsluiten van het nemen van een bus, tram of metro. Dat komt noch het klimaatbeleid noch de sociale strijd ten goede. De geplande prijsverhogingen zullen nog meer mensen uitsluiten van het nemen van een bus, tram of metro. Dat komt noch het klimaatbeleid noch de sociale strijd ten goede. Betaalbare, haalbare transitie Daarom stemde Agora.Brussels voor het voorstel van resolutie “om geleidelijk aan gratis openbaar vervoer in Brussel in te voeren” (ingediend door PTB/PVDA). Deze resolutie kan de overheid stimuleren openbaar vervoer gratis te maken voor alle Brusselaars in het Gewest. Het stelt bovendien een stappenplan voor om die transitie haalbaar te maken. Dat is, zo stelt deze resolutie, zeker betaalbaar: Het volledig gratis gebruik van de MIVB kan gefinancierd worden door ondernemingen met meer dan 20 werknemers een vergoeding voor het woon-werkverkeer te doen betalen van ongeveer 400€/jaar per werknemer. De werkgevers financieren nu al veel abonnementen op het openbaar vervoer. Het zou dus enkel om een systematisering van de huidige financiering gaan. Gratis openbaar vervoer vermindert bovendien onnodige kosten door het afschaffen van poortjes en controles die de zwakste weggebruikers treffen en de gebruiksvriendelijkheid schaden.* Om het met de woorden van de Assemblee te zeggen: “zachte mobiliteit moet verder ontwikkeld worden door ze financieel, fysiek en op het vlak van dienstregeling voor iedereen toegankelijker te maken. Zo daalt de impact van het transport op het milieu en de volksgezondheid.” * Argumentatie afkomstig van https://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2023-24/149381/images.pdf.

 • Geen Brusselse verkiezingen maar federale #OpenConstitution

  Agora.Brussels heeft diepgaande expertise vergaard over burgerparticipatie en de parlementaire vertaling van de Brusselse Burgerassemblee. De gelote burgers hebben blijk gegeven van grote ernst tijdens de Burgerassemblees. Ze hebben samen, in al hun diversiteit, solide voorstellen geformuleerd over complexe kwesties. In hun beraadslagingen stond het algemeen belang steeds centraal, wat weerklank vond in de Burgerresoluties die ons parlementslid verdedigt. Agora.Brussels zal de voorstellen van de Brusselse Burgerassemblee blijven verdedigen tot het einde van de legislatuur. We gaan ook onverminderd door met het delen van onze kennis en ervaring, maar Agora.Brussels komt niet meer op bij de Brusselse verkiezingen. De Brusselse Burgerassemblees hebben politieke besluitvorming omgezet in een inclusieve en eerlijke dialoog. Agora.Brussels heeft laten zien dat de politiek vandaag wel degelijk anders kan. We zullen ons inzetten om te delen hoe we hebben gewerkt, zodat organisaties met gelijksoortige belangen er de vruchten van kunnen plukken. De huidige werking van het parlement maakt het moeilijk om impact te hebben met slechts één of twee zetels. Het blijft dus een uitdaging om de stem van de Burgerassemblee te laten gelden vanuit de oppositiebanken. Onze burgerbeweging heet Agora omdat we het politieke debat in de publieke agora willen loodsen. De politieke besluitvorming kampt met een serieus gebrek aan transparantie en is ook verre van een deliberatieve democratie. Om daadwerkelijk te wegen op het beleid moet je deelnemen aan achterkamertjespolitiek. En dat staat haaks op het transparant bestuur waar Agora voor staat. Agora pleit voor een bindende burgerparticipatie op alle machtsniveaus. Dit wordt niet beslist in het Brusselse parlement, maar op federaal niveau. De Belgische Grondwet reserveert wetgevende rechten uitsluitend voor verkozenen. Daarom lanceert Agora een campagne om de Grondwet te veranderen: #OpenConstitution wil grondwettelijke artikelen openen die burgerinspraak bindend maken. #OpenConstitution: meer impact geven aan burgerparticipatie #OpenConstitution wil ervoor zorgen dat burgerparticipatie meer impact heeft. Door de petitie te tekenen maak je een grondwetswijziging voor en met burgers mogelijk. Tekenen kan via www.openconstitution.be. Hier vind je hapklare instrumenten om enthousiast te communiceren over deze campagne. Infografieken, voorbeeldmails, sociale mediateksten en logo’s staan er voor je klaar. De initiatiefnemers van deze petitie – Agora.Brussels, Kayoux, Meer Democratie, Periferia en Cap Démocratie – krijgen van politici vaak te horen dat de Grondwet hen belemmert om verdere stappen te ondernemen. Daarom roept deze petitie op om middelen voor burgerparticipatie vast te leggen in de Grondwet, om hen kracht, zichtbaarheid en rechtsgeldigheid te verlenen. Teken je mee?

 • Raymundo | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Raymundo die meewerkte aan de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee van 9 oktober tot 11 december 2021. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met tewerkstelling. Lees het resultaat in de Burgerresolutie werk. Ontdek alle videportretten van assemblisten via deze knop:

 • #OpenConstitution delen

  Wil je vrienden oproepen om de petitie te ondertekenen? Wil je praten over de campagne www.openconstitution.be op sociale media en weet je nog niet helemaal hoe je dat wil aanpakken? Op deze pagina vind je hapklare instrumenten om vlot en enthousiasmerend te communiceren over #OpenConstitution. We stelden een voorbeeldmail op om mensen in een paar clics mensen warm maken voor #OpenConstitution. Gebruik de hashtag #OpenConstitution. Zo is het duidelijk waarover het gaat en kunnen je volgers doorklikken naar andere communicaties over de petitie. We hebben ook voorbeeldteksten opgesteld voor op sociale media. Je mag onze illustraties gebruiken! Hieronder vind je het logo van de petitie en een verhelderende infografiek van #OpenConstitution.

 • Kirsten | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Kirsten die meewerkte aan de tweede cyclus van de Brusselse Burgerassemblee van 9 oktober tot 11 december 2021. De tweede cyclus was van het reactieve type: ze heeft zich gepositioneerd t.o.v. de teksten en voorstellen die in de verschillende commissies van het Brusselse parlement werden behandeld. ​Lees hier wat dit opleverde. Ontdek alle videportretten van assemblisten via deze knop:

 • Anouar | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Anouar die meewerkte aan de vierde Brusselse Burgerassemblee van 30 augustus tot 17 december 2022. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met het milieu. Lees het resultaat in de Burgerresolutie Energie & Klimaat.

 • De Brusselse Burgerassemblee in het parlement in 2023

  Pepijn Kennis, Agora's verkozen vertegenwoordiger, ondervraagt de regering regelmatig over de uitvoering van de voorstellen de Brusselse Burgerassemblees. De budgetbesprekingen zijn bezig. We kozen ervoor om enkel in plenaire te reageren. Zo sparen we energie om de volgende zaken te doen: de ideale assemblee te verdedigen te hameren op verlaging van parlementaire vergoedingen onze Housing First resolutie te bespreken voorstellen rond tewerkstelling te bespreken transparant bestuur te bespreken en de gewestelijke volksraadpleging te bespreken. Parlementaire vergoedingen In de bespreking van de begroting van het parlement kwamen we tussen om te wijzen op de enorme kost van de parlementaire vergoedingen - €13,5 miljoen voor 2024. Na een jaar zwoegen en zoeken konden we een paar maanden geleden een voorstel indienen om deze met 41% te verlagen. Dat werd echter op de lange baan geschoven bij gebrek aan politieke wil. Wij kunnen de begroting niet amenderen en daarom vroegen we om het reglement van het parlement in die zin te wijzigen. Enkel dan kunnen we spreken van transparant bestuur. En transparant bestuur is een basisvoorwaarde voor burgerparticipatie! Housing first De Brusselse Burgerassemblee vraagt een versterking van Housing First. Dat principe gaat ervan uit dat thuislozen vooreerst een dak boven hun hoofd moeten hebben. Daartoe dienden we een resolutie in om te zorgen voor publieke woningen - en in het bijzonder sociale woningen. De resolutie begon ooit op de Parlementaire Hackathon en werd sterk verbeterd door contact met de sector. De tekst werd verworpen door de meerderheid in de commissie huisvesting. De regering 'zou al voldoende doen', wat helemaal niet het geval lijkt. We dienden een tweelingresolutie in voor de GGC en nu is het wachten tot die behandeld wordt. Dan kunnen we er in plenaire vergadering op terugkomen – tenzij de andere partijen ons dat verhinderen natuurlijk. Tewerkstelling Onze nieuwe collega Alexander werkte zich grondig in op het thema tewerkstelling. Hij bereidde een reeks parlementaire vragen voor over tewerkstelling en discriminatie. Die vragen gaan o.a. over onbetaalde stages, Actiris, crèches voor werkzoekenden en het opleidingsinkomen. Transparant bestuur De regering volgt haar eigen wetgeving over transparantie niet. In het debat hierover met de minister-president lijkt hij hier niets aan te willen wijzigen. Op basis van de transparantiewetgeving vroegen we dan maar na elke regeringsvergadering alle documenten, beslissingen en nota’s op. Ook hierop kwam geen antwoord. Daarop diende Pepijn een serie klachten in bij de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten. Voorlopig beweegt er weinig, maar we volgen het verder op. Gewestelijke volksraadpleging De Raad van State kwam eindelijk terug met een voorlopige analyse van Agora’s voorstel tot gewestelijke volksraadpleging. Ontmoetingen met de verenigingssector We hebben de laatste tijd meer ontmoetingen ingepland. Zo zaten we samen met verenigingen die rond armoedebestrijding werken, met sociale vastgoedontwikkelaars en met verenigingen als Renovassistance. We merken dat de verenigingssector vaak erg gelijkaardige voorstellen heeft als onze Burgerassemblees.

 • Dialoogrecht VGC vanaf 12 jaar

  Op 22 december 2023 heeft de VGC-raad gestemd over een voorstel om het dialoogrecht te veranderen. Dat voorstel was ingediend door Pepijn Kennis van Agora.Brussels, Lotte Stoops (Groen), Els Rochette (Vooruit.brussels) en khadija Zamouri (Open Vld). Een van de veranderingen is de verlaging van de minimumleeftijd om het VGC-college te interpelleren: dat zal nu vanaf 12 jaar kunnen! Het dialoogrecht van de Raad van de VGC is het het recht om deel te nemen aan het Nederlandstalig beleid in Brussel. Dat betekent dat mensen vragen mogen stellen over onderwijs, scholenbouw, cultuur, jeugd, sport, vrije tijd, media, welzijn, gezondheid, gezin en zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de mensen die daar beslissingen over nemen, met name de Raad en het College van de VGC. De bevoegdheden van de VGC liggen dicht bij de leefwereld van jongeren. Het lijkt ons daarom meer dan logisch om ook hen te laten genieten van het dialoogrecht. Bruzz schreef een artikel over deze bijzondere wijziging. Veel leesplezier gewenst!

 • Te weinig transparantie

  Persbericht dat op 21 december 2023 werd verstuurd Gebrek aan openbaarheid van bestuur van de Brusselse regering Agora.Brussels hekelt de aanhoudende tekortkomingen van de Brusselse overheid op vlak van transparantie. Sinds de goedkeuring van het gezamenlijk decreet en ordonnantie over de openbaarheid van bestuur in 2019 is de regering hiertoe wettelijk verplicht. Toch blijft er sprake van flagrante schendingen. De Commissie voor Toegang tot bestuursdocumenten (Commission d'Accès aux Documents Administratifs - CADA) presenteerde dinsdag haar jaarverslag aan de Commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement. Ze maakte gewag van aanzienlijk meer weigeringen om informatie te delen met burgers, journalisten en verenigingen die daarom vroegen. Geweigerde informatie In 2022 telden ze 67 gevallen waarbij informatie werd geweigerd. Bovendien stelde de CADA vast dat verschillende overheidsdiensten te weinig meewerkten en ten onrechte aangaven dat alle relevante documenten al waren gedeeld. Deze houding getuigt van een duidelijk gebrekkige inzet voor openbaarheid van bestuur. Daarmee komt de fundamentele verantwoordingsplicht van de overheid in het gedrang. Meer middelen voor de CADA De meeste politieke partijen spraken hun steun uit voor het werk van de CADA. De parlementsleden riepen zelfs unaniem op tot meer middelen voor de CADA. Extra middelen kunnen de werking toegankelijker maken en voor een meer performante website zorgen. Publicatie regeringsbesluiten en hun toelichting Pepijn Kennis betreurt dat regeringsbesluiten en hun toelichting nog steeds niet worden gepubliceerd. De CADA hamerde in 2020 al op dit probleem. Zeker voor een regering onder leiding van PS is de situatie paradoxaal. Het is immers deze partij die – bij de goedkeuring van de regelgeving in 2019 – een amendement had ingediend dat deze publicatie verplicht. Belangenconflict Agora.Brussels is daarnaast ook bezorgd over een ernstig belangenconflict. Als de regering haar eigen wettelijke verplichtingen niet nakomt, is ze namelijk zowel rechter als partij bij het vaststellen van sancties. Deze manier van sanctioneren is bijzonder weinig geloofwaardig en onderstreept de dringende noodzaak van structurele hervorming. De PS werpt tegen dat er bijzonder makkelijk beroep kan worden aangetekend. Dat argument pareert Agora.Brussels door erop te wijzen dat beroep helemaal niet hoeft als de openbaarheid van bestuur zou worden nageleefd. De Europese Commissie en de Raad van Europa hebben herhaaldelijk aangedrongen op meer openbaarheid van bestuur in België, zowel spontaan als op verzoek van burgers, journalisten of verenigingen. Meer transparantie is cruciaal zodat burgers hun rechten ten volle kunnen laten gelden en overheidsoptreden gericht kunnen controleren. Agora.Brussels dringt erop aan dat de Brusselse regering onmiddellijk stappen onderneemt om deze tekortkomingen te verhelpen. Alleen zo kunnen burgers meer vertrouwen op een integer openbaar bestuur.

 • Sarah | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Sarah die meewerkte aan de vierde Brusselse Burgerassemblee van 30 augustus tot 17 december 2022. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met het milieu. Lees het resultaat in de Burgerresolutie Energie & Klimaat. Ontdek alle videoportretten via deze link:

 • Participatie sinds 2019

  Bij de gewestverkiezingen van 2019 heeft Agora als nieuwe burgerbeweging een zetel binnengehaald. We beloofden de Brusselaars beter te vertegenwoordigen via gelote burgerassemblees en hebben er sindsdien vier georganiseerd. Alles samen werden bijna 220 burgervoorstellen geformuleerd die onze vertegenwoordiger zo getrouw mogelijk vertolkt in het Brussels parlement. De Brusselse Burgerassemblee werd de praktische uitwerking van Agora's missie: de transformatie van ons representatief politiek systeem tot een inclusieve en gelijkwaardige dialoog. Hoe kunnen we onze democratie nog participatiever maken en ervoor zorgen dat de diversiteit van de bevolking beter weerspiegeld wordt in het bestuur? Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst even terug naar de kern van de zaak. Gaat het beter met de Brusselse democratie? Helaas niet. Peiling na peiling groeit het wantrouwen tegenover de representatieve democratie. Ruim 70% van de Brusselaars heeft het gevoel geen inspraak te hebben bij politieke beslissingen. Is meer participatie dan een oplossing? Jazeker! Meer dan 55% van de Brusselaars wil democratische alternatieven waarbij beslissingen niet uitsluitend in handen zijn van verkozen parlementsleden en traditionele politieke partijen. Meer dan de helft van de Brusselaars wil meer worden betrokken bij het bestuur van het gewest. Hoe zit het met burgerparticipatie sinds 2019? Er zijn nog steeds geen burgerassemblees met kracht van wet maar burgers worden wel meer betrokken via een hele hoop initiatieven. Een overzicht: Eind 2019 lanceert Agora de eerste van haar vier Brusselse Burgerassemblees; In maart 2020 start de Duitstalige gemeenschap haar Permanente Burgerdialoog; In april 2021 begint het Brussels parlement met overlegcommissies; Begin 2022 organiseert de federale regering Een land voor de toekomst: een online consultatie; Eind 2022 lanceert de Brusselse regering haar Burgerraad voor het Klimaat; In februari 2023 organiseren zes denktanks (waaronder de G1000) We need to talk: een burgerpanel over de financiering van politieke partijen; In juni 2023 stimuleert het collectief Cap Démocratie het Waalse parlement om ook te starten met overlegcommissies (de eerste buigt zich over burgeroverleg zelf); In september 2023 organiseerde federaal minister Zakia Khattabi een gelote Burger-Agora rond rechtvaardige transitie . Deze lijst beperkt zich tot de belangrijkste vormen van burgerparticipatie, maar er beweegt ook heel wat in gemeentes zoals Gent of Verviers) en in het buitenland. Zo blijft Ierland werken met gelote burgerassemblees en Parijs sinds 2019. In 2021 organiseerde ook de Europese Unie een Conferentie over de toekomst van Europa met 800 willekeurig getrokken deelnemers uit de 27 lidstaten. Er is dus meer participatie, maar werkt die ook? Een VUB-ULB studie over burgerparticipatie uit 2023 biedt een grondige analyse en ook de visienota van de nieuwe Brusselse Participatiedienst verzamelt een participatievoorbeelden uit het hoofdstedelijk gewest. Hét probleem is dat alle bovengenoemde initiatieven (met uitzondering van de Brusselse Burgerassemblees) niet meer dan een adviserende rol hebben. De enige garantie voor opvolging van burgervoorstellen is dat parlementairen er op een dag een min of meer beredeneerd antwoord zullen op formuleren. Wel moeten we meegeven dat de meeste initiatieven de diversiteit van de bevolking beter weerspiegelen dan een parlement. De ervaring leerde dat gewone burgers constructieve en relevante voorstellen (kunnen) doen over complexe en serieuze onderwerpen zoals gezondheid, huisvesting, onderwijs, energie, biodiversiteit, klimaat, de rol van burgers in tijden van crisis en werk. Voor deelnemers is het ook een praktische vorming in burgerzin die de kloof met de politiek verkleint. Het overleg bleek bijzonder effectief en waardevol. Burgers gingen op zoek naar het algemeen belang en slaagden daar beter in dan politieke partijen die snel polariseren of ideologisch verstrikt raken. Toch rijzen er enkele belangrijke problemen als we deze participatieprocessen van naderbij bekijken. Politieke opvolging van burgervoorstellen Burgers worden meer en meer geconsulteerd maar het belangrijkste probleem is dat hun aanbevelingen vaak niet worden uitgevoerd. Voor sommige initiatieven is het te vroeg om nu al te evalueren, maar voor processen met een iets langere staat van dienst zijn de resultaten teleurstellend en soms zelfs verontrustend. De Brusselse overlegcommissies bestaan bijvoorbeeld voor 3/4 uit gelote burgers en 1/4 parlementairen. Dit politiek toezicht zou ervoor kunnen zorgen voor een betere opvolging van de voorstellen, maar die is jammer genoeg partijdig en dus bevooroordeeld. De energie die parlementairen erin steken hangt sterk af van het belang dat haar of zijn partij hecht aan bepaalde burgervoorstellen. Vaak worden ze ook gebruikt als ‘democratische garantie’ voor beslissingen die de meerderheid toch al had genomen. Zo zijn sommige burgers ontevreden over de implementatie van het 'Good Move'-plan maar die kregen dan te horen dat een burgerpanel het zo wilde. Een ander probleem is de tijd die nodig is voor de opvolging van burgervoorstellen. Zo kwam het uitvoeringsrapport over de maatregelen van de eerste burgerraad van de Duitstalige gemeenschap er pas na twee jaar. Zo is het niet verwonderlijk dat participatieprocessen ontmoedigen, ook voor wie zelf had deelgenomen. Een wildgroei aan initiatieven brengt weinig zoden aan de dijk zonder wetgevende impact. Louter adviserende burgerparticipatie blijft dode letter. De meerwaarde van dergelijke participatie kan dus in vraag gesteld worden, maar we mogen het kind met het badwater niet weggooien. De keuze van onderwerpen Burgerassemblees moeten problemen kunnen aanpakken die politieke partijen laten liggen. Net daarom is het van belang dat ze zelf hun agenda kunnen bepalen. Dit gebeurt bij de Brusselse Burgerassemblee door de deelnemers en verder enkel bij de Permanente Burgerdialoog in de Duitstalige gemeenschap. Daar bepaalt een apart orgaan - de Burgerraad - het onderwerp en de vraagstelling. Een overlegcommissie kan er pas komen na 1000 handtekeningen van inwoners, maar hier gaan parlementairen wel de prioriteiten bepalen en de vraagstelling (her)formuleren. Zoals de naam het aangeeft heeft de Brusselse regering voor de Burgerraad voor het klimaat het thema gekozen. Klimaatproblemen zijn uiteraard belangrijk maar een nieuwe burgerorgaan zou eender welk thema moeten kunnen aanpakken. Het specifieke geval van de overlegcommissies De overlegcommissies zijn het enige orgaan dat voor een kwart bestaat uit verkozen parlementsleden. Dit is waardevol omdat de politieke wereld zo zelf de voordelen van de overlegdemocratie kan ervaren. Het zorgt voor kruisbestuiving tussen diverse burgers en volksvertegenwoordigers, maar ook voor ongelijkheid. De evaluatie van het ondersteuningscomité onderstreepte dat het retorisch overwicht van doorwinterde politici nefast bleek voor effectieve participatie van mensen zonder politieke ervaring. Ondanks de goede wil van bepaalde parlementairen trekken zij uiteindelijk aan het langste eind waardoor de kwaliteit van het proces daalt. Agora verwerpt uitwisseling met parlementairen niet maar dan enkel in een louter adviserende rol. Hieronder een samenvattende tabel van de belangrijkste initiatieven: En Agora.Brussels in het parlement? Ons parlementslid is de woordvoerder van de Brusselse Burgerassemblee. Pepijn Kennis vertolkt de burgervoorstellen zo getrouw mogelijk in het Brussels parlement. Naast 88 andere volksvertegenwoordigers en zeker vanuit de oppositie is de impact evenwel beperkt. De balans van de honderden parlementaire tussenkomsten is dan ook gemengd: enkele voorstellen werden geaccepteerd, andere werden geamendeerd en vele zijn overwogen, maar dan vooral omdat ze aansloten bij de politieke lijn van de regerende meerderheid. Anderzijds lijken de parlementaire geesten wel rijp om na te denken over andere manieren om burgers te vertegenwoordigen. Volgens een CRISP-onderzoek uit maart 2022 was slechts 13% van de 91 ondervraagde Franstalige volksvertegenwoordigers radicaal tegen participatie, 62% was voor en bijna 25% zelfs voor burgerraden met kracht van wet. Het idee om burgers een deel van de macht te geven wint terrein, maar we zijn er nog niet. De ervaring met gelote Brusselse Burgerassemblees heeft Agora.Brussels geleerd dat het parlement te weinig rekening houdt met burgervoorstellen. Onze democratie is ziek en heeft dringend nood aan meer inspraak. Laat een divers en onafhanekelijk burgerpanel mee beslissen en het algemeen belang primeert sowieso.

bottom of page