top of page

Search Results

59 items gevonden voor ""

 • Housing First om dak- en thuisloosheid te bestrijden

  De Brusselse Burgerassemblee boog zich over het recht op huisvesting voor mensen die in een onzekere situatie verkeren. Gezien de omvang van dit probleem in het Brussels Gewest en de hoopgevende resultaten van de Housing First-aanpak als oplossing om mensen van de straat te krijgen, beveelt de Burgerassemblee aan om projecten zoals Housing First te versterken voor élke dak- en thuisloze persoon. Donderdag 18 april 2024 werd de resolutie die Agora.Brussels daaromtrent indiende besproken. De meerderheid zal onze tekst wellicht afwijzen terwijl hun eigen minister – Alain Maron (o.a. Bevoegd voor Gezondheid en Sociale Actie) – vindt dat housing first prioritair is. Deze regering heeft de financiering voor Housing First versterkt. Toch blijft noodopvang eerder de regel dan de uitzondering, en blijven woningen voor thuislozen uit. Agora.Brussels blijft ervoor pleiten dat thuislozen eerst en vooral  een woning moeten kunnen krijgen: housing first! Deze regering heeft de financiering voor Housing First versterkt. Toch blijft noodopvang eerder de regel dan de uitzondering, en blijven woningen voor thuislozen uit. Agora.Brussels blijft ervoor pleiten dat thuislozen eerst en vooral  een woning moeten kunnen krijgen: housing first!

 • Brusselse volksraadpleging

  Wist je dat gewesten een volksraadpleging (een niet-bindend referendum) kunnen organiseren? Brussel heeft deze mogelijkheid nog niet in de praktijk omgezet, dus in 2021 deed Agora een voorstel voor een Brusselse volksraadpleging. Dat voorstel wacht sindsdien op behandeling. In februari 2024 dienden enkele meerderheidspartijen ook een voorstel in over volksraadplegingen. Het parlement startte een werkgroep over de partijgrenzen heen waar Agora aan deelnam. 💪 Dankzij Agora's inzet zullen Brusselse volksraadplegingen toegankelijker en efficiënter zijn dan wat de meerderheidspartijen initieel voorstelden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan er naast verkiezingen momenteel twee manieren om als burger je stem te laten horen in het Parlement. Het petitierecht bestond al langer. De ‘gemengde’ overlegcommissies bestaan sinds 2019. Sinds de zesde staatshervorming is het mogelijk voor gewesten om een volksraadpleging (een niet-bindend referendum) te organiseren. Wallonië heeft deze mogelijkheid in een decreet omgezet. Brussel en Vlaanderen nog niet. Daarom formuleerde Agora in 2021 al een voorstel van bijzondere ordonnantie voor een Brusselse volksraadpleging. Op 19 februari 2024 kwamen enkele meerderheidspartijen (PS, Groen, Ecolo, Vooruit, DéFI) met een voorstel van bijzondere ordonnantie voor een volksraadpleging. Het parlement besloot vervolgens hierover een werkgroep op te starten. Over de partijgrenzen heen hebben we een compromis gezocht over de manier waarop ‘het volk’ geraadpleegd moet worden. Op 25 maart 2024 stemde de commissie Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Parlement over het resultaat van de werkgroep. De – herwerkte – ordonnantie wordt op 19 april gestemd tijdens de plenaire vergadering van het Brussels parlement. Agora had een hele reeks amendementen ingediend op het voorstel van de meerderheidspartijen. Volgens Agora is meerstemmige en heldere informatie van groot belang zodat stemmers geïnformeerd kunnen kiezen en het debat niet wordt gekaapt door de luidst roepende politici. We hadden ook meerkeuzevragen voorgesteld, zodat men een voorkeur kan uitdrukken in plaats van een ja-nee vraag beantwoorden: een preferendum in plaats van een referendum. Daarnaast is het belangrijk om het proces simpel te houden. Agora pleit er bovendien voor om burgers in heel het traject van volksraadplegingen te betrekken, en dus niet alleen in het stemhokje. DANKZIJ AGORA wordt de procedure voor volksraadplegingen inclusiever: We voegden een bepaling in dat de vermeldingen in de ordonnantie voor alle genderidentiteiten gelden – ook wanneer die vermeldingen met mannelijke persoonlijke voornaamwoorden beschreven zijn. Vb.: als er staat ‘de stemgerechtigde vult het document in […] hij mag vervolgens […]” dan is dat ook van toepassing voor zij/hen. Het aantal handtekeningen dat nodig is om een volksraadpleging te initiëren is gedaald van 15.000 naar 12.500. Voor Agora had die drempel nog lager gemogen: in een amendement op het voorstel van de meerderheidspartijen stelde Agora 10.000 voor en in ons eigen voorstel stelden we de drempel van 1000 bewoners voor maar met een strengere filter erachter (een permanente burgerraad). Agora had ook voorgesteld het parlementair initiatief af te schaffen omdat een handtekening van een parlementslid niet meer waard zou mogen zijn dan van een burger. In dit voorstel moesten parlementsleden dus ook 12.500 handtekeningen verzamelen maar daar was weinig animo voor. Wel werd de drempel van 50 % van de parlementsleden opgetrokken naar 60% zodat meerderheidspartijen de oppositie nodig hebben om een volksraadpleging op te starten. Het percentage stemgerechtigden dat moet deelnemen opdat de resultaten worden geteld en publiek gemaakt, daalde van 15% naar 12%. Voor Agora was een minimum aantal deelnemers niet nodig – de uiteindelijk afgeklopte 12% is een compromis. wordt de vraagstelling bij volksraadplegingen genuanceerder: Agora had gevraagd om meerkeuzevragen mogelijk te maken in plaats van binaire ja/nee vragen. Dat verzoek is afgewezen maar nu bestaat er wel de mogelijkheid om subvragen te gebruiken. worden burgers die een volksraadpleging willen trekken beter begeleid: De ‘ja’ en ‘nee’ comités kunnen rekenen op (organisatorische, juridische, administratieve…) ondersteuning van de diensten van het Parlement. Deze ondersteuning is noodzakelijk gezien de zwaarte van de organisatorische regelingen en de verantwoordelijkheden, met inbegrip van strafrechtelijke verantwoordelijkheden, die op deze commissies rusten. zullen politieke partijen de ja/nee-campagnes niet financieel mogen steunen: In de oorspronkelijke tekst konden partijen in het Brussels Parlement tot 10% van hun parlementaire dotatie investeren in ja/nee-campagnes. De huidige tekst schrapt die mogelijkheid. zal dit model van volksraadpleging vier jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd: Dat punt is ook erg belangrijk, want in Wallonië bestaat het decreet rond volksraadplegingen al jaren, maar wordt het niet gebruikt. Drie van de sleutelamendementen van Agora zijn nog niet aangenomen - ongetwijfeld lopen ze te ver voor op de andere partijen als het gaat om participatieve democratie. Het gaat hier over het idee dat… Een overlegcommissie een volksraadpleging kan voorstellen. Een uitgelote burgerraad de verzoeken tot volksraadplegingen onderzoekt. Een uitgeloot burgerpanel de informatiebrochure opstelt. "Dit is maar een eerste stap om de Brusselaars meer te betrekken bij de beleidskeuzes. We blijven ervoor pleiten dat er meer burgerberaad – voorafgaand aan en als omkadering van – moet plaatsvinden bij dit soort stemmingen. We blijven kritisch maar juichen deze stap ook toe. Deze resolutie zorgt voor een stap vooruit naar een gewest met een meer actieve en participatieve democratie" –– Pepijn Kennis LEXICON Wat is een staatshervorming? In België beschrijft het woord ‘staatshervorming’ het proces waarbij, door opeenvolgende grondwetswijzigingen, de unitaire Belgische staat van 1830 is geëvolueerd naar een federale staat met drie gewesten en drie gemeenschappen, met elk hun autonome bevoegdheden. Elke opvolgende staatshervorming sleutelde vooral aan deze bevoegdheidsverdeling. Wat is een volksraadpleging? Bij een volksraadpleging kunnen stemgerechtigden (= mensen die mogen stemmen) direct worden geraadpleegd over een bepaalde kwestie. Ze gaan dus stemmen om te antwoorden op een vraag. Het is zoals een referendum, maar zonder dat het resultaat bindend is. Wat is een referendum en hoe verschilt het van een volksraadpleging? Een referendum is bindend en heeft dezelfde waarde als een stemming in een parlement (= de regering moet het resultaat van het referendum uitvoeren). Een volksraadpleging is niet-bindend. Je kunt een volksraadpleging beschouwen als een ‘advies’ dat ‘het volk’ formuleert over een vraag die haar gesteld wordt. Wat is een amendement? Een amendement is een voorstel om een tekst te wijzigen, vooraleer de tekst te stemmen. Wat is een ordonnantie? Een ordonnantie is een 'Brusselse wet'. Wat is een gemengde overlegcommissie? Bij gemengde overlegcommissies komen parlementsleden en gelote burgers samen over een specifiek thema (zoals, bijvoorbeeld, de uitrol van 5G). Meer informatie over gemengde overlegcommissies vind je in deze blogpost.

 • Democra(k)wa III

  Laat je twee avonden inspireren om de democratie heruit te vinden. Na twee geslaagde edities is Agora.Brussels terug met een minifestival rond democratische innovatie in België. Deelname is gratis maar schrijf je hieronder in voor 15 april. FILMDEBAT 17/04 | Kom meekijken naar ‘Élections, piège à cons?’ (Verkiezingen: boerenbedrog?) samen met de regisseur. François Gonce belicht in deze documentaire nieuwe manieren om burgers te betrekken bij het beleid. Opgelet, de film is eentalig Frans en niet ondertiteld, maar de voertalen van het nagesprek zullen Frans, Nederlands en Engels zijn. ➜ woensdag 17 april van 20 tot 22u30 in jeugdherberg Jacques Brel (Zavelput 30, 1000 Brussel). WORKSHOP 23/4 | Samen met democratische vernieuwers uit theorie en praktijk gaan we op zoek naar meer impact voor burgerinspraak. Inleiding tot het Belgisch democratisch model - Jérôme Sohier Discussie over grondwettelijke grenzen - Anne-Emmanuel Bourgaux Overleg rond bestaande initiatieven: Petitierecht - Cap Démocratie Gemengde overlegcommissies - Brussels parlement Referendum - Meer Democratie Bindende burgerassemblees - Agora Deze Initiatieven bundelen voor meer burgerinspraak? Nino Junius en Sacha Rangoni lanceren de discussie. ➜ dinsdag 23 april van 19 tot 22u in BeCentral (Kantersteen 12, 1000 Brussel). Onthaal vanaf 18u30 met veganistische snacks. Er is simultane vertaling naar het Nederlands of het Frans.

 • Weinig informatie, weinig draagvlak? 

  Recente Ierse referenda belichten het belang van heldere communicatie. In Ierland kreeg 8 maart, Internationale Vrouwendag, een bittere nasmaak. De nee-stem heeft het gehaald bij de Ierse referenda over gendergelijkheid en een ruimere visie op het gezin. Nog voor de uitslag rees er bovendien kritiek op de formulering van de vragen waarover de Ieren zich konden buigen. Naar aanleiding van de stemming, werd er te weinig gecommuniceerd over de inhoud en impact van de voorgestelde grondwetswijziging. Bij Ierse grondswetswijzingen die wél werden aangenomen, zoals over  het homohuwelijk (2015) en het recht op abortus (2018), was de voorafgaande communicatie helderder en wervender. Toen werden burgers van meet af aan betrokken. De referenda van 2015 en 2018 werden voorafgegaan door burgerberaad, wat zorgde voor een levendig publiek debat. De burgers dachten en handelden ten dienste van het algemeen belang, wars van electorale ambities. Dat was in 2024 helaas anders. Sommige politieke groepen teerden op de vaagheid van de formulering om mensen richting een ‘nee’ te duwen. Net daar knelt het schoentje: kun je wel zeggen dat ‘het volk heeft gesproken’, als ‘het volk’ niet de nodige instrumenten kreeg om geïnformeerd te beslissen? Kun je wel zeggen dat ‘het volk heeft gesproken’, als ‘het volk’ niet de nodige instrumenten kreeg om geïnformeerd te beslissen? Bij Agora.Brussels pleiten we voor burgerparticipatie die gepaard gaat met grondige, onafhankelijke informatie op maat van elke burger. Die aanbeveling formuleerden we ook in onze evaluatie van de Brusselse overlegcommissies. Een voorstel van ordonnantie over een Gewestelijke volksraadpleging uit 2021 hamerde ook al op het belang van uitvoerige, correcte, meerstemmige en heldere informatie.

 • Karelle | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Karelle die meewerkte aan de vierde Brusselse Burgerassemblee van 30 augustus tot 17 december 2022. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met het milieu. Lees het resultaat in de Burgerresolutie Energie & Klimaat. Ontdek alle videoportretten via deze link:

 • De politieke arena is voor haar en hen, niet alleen voor hem

  Iedereen moet kunnen deelnemen aan de politiek, maar het reglement van het Brussels Parlement is opgesteld vanuit een exclusief mannelijk perspectief. Om het inclusiever te herschrijven diende Agora.Brussels diende een voorstel in. Het werd ondertekend door meerderheidspartijen en zou dus kunnen worden aangenomen. Helaas hebben de voorzitter en ondervoorzitter van het parlement weinig zin om een commissie voor het reglement samen te roepen, waardoor de kans bijzonder klein is dat dit broodnodig voorstel kan worden gestemd. Het Brussels Gewest is grotendeels getekend door cis-mannelijke vertegenwoordiging in de publieke ruimte en daarbuiten. Dat komt mede doordat vrouwen en non-binaire mensen eeuwenlang niet de plaats hebben gekregen die hen toekomt bij het schrijven van onze geschiedenis. Om de geschiedenis die nu wordt geschreven wel inclusief te maken, is er een mentaliteitswijziging nodig. Linguïstische aanpassingen kunnen daarbij helpen. Daarom gaf Agora.Brussels de aanzet voor een voorstel tot wijziging van het reglement van het Brussels Parlement. Vandaag gebruikt dit reglement alleen het mannelijke geslacht en mannelijke persoonlijke voornaamwoorden, maar de politieke ruimte behoort niet alleen mannen toe. Agora.Brussels wil dit reglement aanpassen om zo de diversiteit onder Brusselaars te benadrukken. We willen politieke inclusie versterken door duidelijk aan te geven deze democratische tekst er is voor alle geslachten en genders. Zo komen we tegemoet aan de transversale wens naar een inclusieve samenleving die spreekt uit de verschillende resoluties van de Brusselse Burgerassemblee. Agora.Brussels pleit niet alleen op 8 maart voor meer gelijkheid maar op deze internationale vrouwendag geven we er graag aandacht aan. Agora.Brussels pleit niet alleen op 8 maart voor meer gelijkheid maar op deze internationale vrouwendag geven we er graag aandacht aan. Taal gebruiken we elke dag en daarom is inclusief schrijven een belangrijke eerste stap. Het zou dan ook voorbeeldig zijn als een democratische instelling als het Brussels Parlement hierin het voortouw neemt. Vrouwendag is van belang in de strijd voor gelijke rechten, maar inzet voor meer inclusie is een werk van elke dag. Dankzij La Ligue des Travailleuses Domestiques kwam er meer aandacht voor mensen zonder papieren in de meest precaire delen van onze economie. Zo kwam er dankzij de noeste arbeid van La Ligue des Travailleuses Domestiques meer aandacht voor mensen zonder papieren in de meest precaire delen van onze economie. De uitbuiting van huishoudelijk personeel is een bezorgdheid die ook aan bod komt in de Burgerresolutie Werk. Agora.Brussels stemde daarom tegen een ordonnantie die de rechten van economische migranten te weinig beschermt.

 • Van Actiris-crèches tot Airbnb: de Brusselse Burgerassemblee in het Parlement (januari - februari 2024)

  Het parlementair team van Agora blijft de Brusselse Burgerassemblee verklanken in het parlement. We bundelden een paar interventies voor je samen in deze blogpost. 10 januari: Opleidingsinkomen, Actiris-crèches en onbetaalde stages In de vergadering van de Commissie voor Economische Zaken en de Tewerkstelling, legde Pepijn Kennis het vuur aan de schenen van de Brusselse minister van werk. Een greep uit de uitspraken: over het opleidingsinkomen: We naderen het einde van de legislatuur, maar in de jongste beleidsverklaring werd met geen woord gerept over de invoering van een opleidingsinkomen van 4 euro voor werkzoekenden. Dat stond nochtans in het regeerakkoord. Een opleidingsinkomen sluit aan bij wat de Brusselse Burgerassemblee ambieert, namelijk een vergoeding voor mensen die opleidingen volgen, zodat banen en opleidingen toegankelijker worden voor elke Brusselaar, inclusief de meest kwetsbaren onder ons. over Actiris-crèches voor werkzoekenden en eenoudergezinnen: De Brusselse Burgerassemblee wil de toegang tot werk en opleidingen toegankelijker maken door kinderopvang te garanderen voor kansarme werkzoekenden, waaronder alleenstaande ouders, vaak moeders. Het initiatief van Actiris om zelf kinderopvang te creëren voor werkzoekenden en beginnende werknemers lijkt daarmee een pleister op een etterende wonde. over onbezoldigde stages in de publieke en private sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Onbezoldigde stages zijn de facto alleen voor de meest bevoordeelden in de maatschappij toegankelijk. De volledige interventies en de antwoorden van de minister lees je hier. 18 januari: huisvesting, woningcoöperatieven en Airbnb Pepijn stelde vragen over de dreiging van AirBnB op de huisvestingsmarkt en stelde woningcoöperatieven voor als oplossing voor de huisvestingscrisis. 24 januari: ethisch bezwaar tegen solliciteren voor een baan bij Actiris De ethische waarden van werkzoekenden en werknemers spelen een steeds grotere rol in het weigeren of behouden van een baan. Actiris zou een voortrekkersrol kunnen spelen in het stimuleren van een inclusief en maatschappelijk relevant rekruteringsbeleid door rekening te houden met maatschappelijk erkende ethische normen voor werkzoekenden. Hoe gebeurt dat vandaag? Houdt Actiris rekening met de ethische en religieuze waarden die werkzoekenden belangrijk vinden? Mogen werkzoekenden weigeren om op een werkaanbieding van Actiris in te gaan op grond van zulke waarden of van hun persoonlijke overtuiging? Dat vroeg Pepijn Kennis, in naam van de Brusselse Burgerassemblee, aan de minister van werk Bernard Clerfayt. Zijn antwoord lees je hier. 8 februari: colloquium gemengde overlegcommissies Deze legislatuur werden Brusselaars meer betrokken bij het gewestbestuur, bijvoorbeeld met gemengde overlegcommissies. Tijdens het colloquium over dit participatiekanaal formuleerde Agora enkele verbeterpunten om het inclusiever te maken. 19 februari: voorstel voor een volksraadpleging Op 19 februari kwamen enkele meerderheidspartijen met een voorstel voor een volksraadpleging terwijl Agora’s voorstel al sinds 2021 ligt te wachten op behandeling. Het parlement besloot een werkgroep op te starten om over de partijgrenzen heen tot een consensus te komen over de manier waarop het volk geraadpleegd moet worden. Pepijn ging hierover ook in debat op televisie (BX1). Vaak komt het argument terug dat de grondwet niet toelaat om burgers een stem te geven, vandaar #OpenConstitution. 23 februari: renoveren verplicht In de plenaire vergadering van het Brussels Parlement op 23 februari nam Pepijn Kennis het woord om het perspectief van de Brusselse Burgerassemblee over klimaatvriendelijke renovatiestrategie te belichten. 27 februari: politiek debat van de VGC jeugdraad Participatie vereist inclusie van alle Brusselaars. Daarom stemde Agora voor een uitbreiding van het dialoogrecht waardoor jongeren vanaf 12 jaar het VGC-college rechtstreeks kunnen interpelleren. Tijdens een politiek debat van de VGC jeugdraad op 27 februari vroeg Pepijn meer steun voor jonge Brusselaars. Agora diende ook een voorstel in om meer aandacht te besteden aan inclusie en genderdiversiteit in het reglement van de VGC-raad, wat ook navolging kreeg in discussies over het reglement van het Brussels Parlement.

 • Brusselse Overlegcommissies: een eerste stap naar inclusieve democratie

  Voor Agora.Brussels zijn gemengde overlegcommissies, waarbij parlementsleden en gelote burgers samenkomen over een specifiek thema, een eerste stap naar inclusievere politiek. Deze overlegcommissies geven Brusselaars een stem in het debat, maar nog geen zeggenschap. Daarom blijft Agora pleiten voor bindende burgerparticipatie op elk bestuursniveau. Kritische steun Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) en het Parlement francophone bruxellois (PFB) zijn de eerste assemblees ter wereld die gelote burgers en parlementsleden structureel samenbrachten. Sinds 2019 werden er zes overlegcommissies georganiseerd, gewijd aan de volgende thema’s: de uitrol van 5G in Brussel (BHP), dakloosheid (BHP), de rol van burgers in crisisbeheer (PFB), alternerend leren (PFB), biodiversiteit in de stad (BHP) en geluidshinder in de stedelijke omgeving (BHP). Die commissies vonden plaats in het weekend, zonder dat daar een (burger)verlof tegenover stond. Voor de representatieve democratie zijn overlegcommissies al een grote stap. Het is immers meer open-deuren-politiek dan achter-gesloten-deuren politiek: ze zetten hun interne organen open voor alle Brusselaars. Om het vertrouwen van burgers in de politiek te herstellen moeten er volgens Agora.Brussels echter grotere stappen worden genomen. De overlegcommissies geven Brusselaars een stem in het debat, maar nog geen zeggenschap. Sinds het begin van de legislatuur heeft Agora het ontstaan van de overlegcommissies gesteund. Het installeren van een permanente input van uitgelote burgers op de politieke besluitvorming sluit immers nauw aan bij de bestaansreden van Agora.Brussels. De overlegcommissies geven Brusselaars een stem in het debat, maar nog geen zeggenschap. Het Brussels Parlement koos voor een gemengde samenstelling met uitgelote Brusselaars én verkozen parlementsleden. Dit bijzonder model moet haar meerwaarde nog bewijzen tegenover burgerpanels zonder parlementsleden. Burgers kunnen niet zelf op tafel brengen waarover overlegd moet worden. Om onze democratie echt om te vormen tot een inclusieve en gelijkwaardige dialoog, dan zijn overlegcommissies maar een begin. De agenda (thema, eventuele herformulering) van de overlegcommissies wordt immers nog steeds door verkozen politici bepaald. Burgers kunnen dus niet zelf op tafel brengen waarover overlegd moet worden. Hetzelfde geldt voor de keuze van de referentiepersonen die de deelnemers over het onderwerp moeten informeren. De uiteindelijke resultaten zijn slechts aanbevelingen, waarbij de stem van de burgers niet eens een doorslaggevend effect heeft. Ten slotte is de toe-eigening en opvolging van deze aanbevelingen te beperkt. De energie die parlementairen erin steken hangt sterk af van het belang dat haar, zijn of hun partij hecht aan bepaalde burgervoorstellen. De Brusselse overlegcommissies bestaan voor 3/4 uit gelote burgers en 1/4 parlementairen. Dit politiek toezicht zou ervoor kunnen zorgen voor een betere opvolging van de voorstellen, maar die is jammer genoeg partijdig en dus bevooroordeeld. De energie die parlementairen erin steken hangt sterk af van het belang dat haar, zijn of hun partij hecht aan bepaalde burgervoorstellen. Voorstellen die niet in hun kraam passen, worden dus vaak genegeerd. Werk aan de winkel Het gekozen model moet winnen aan autonomie door politieke inmenging te verminderen. De kwaliteit van het overleg moet continu verbeterd worden, waarbij de aanwezigheid van de parlementsleden in vraag mag worden gesteld. Het belangrijkst is echter een hogere impact door een betere opvolging te voorzien. Agora.Brussels deed hiertoe acht voorstellen, die helaas niet weerhouden werden in de evaluatie van de overlegcommissies en de bijhorende reglementswijziging. Een permanente burgerraad. Zoals bij de burgerdialoog in Ostbelgien moet een orgaan van ex-deelnemers het onderwerp van de overlegcommissies en de eventuele herformulering bepalen. Die zijn ook bevoegd voor de evaluatie van het overleg en de opvolging van de aanbevelingen. Meer politieke pedagogie. De uitgelote Brusselaars die deelnemen aan de politieke werkzaamheden, moeten meer informatie krijgen over de context. In het bijzonder moet de positie van elke partij tegenover de centrale vraagstelling duidelijker zijn. Omkadering van de parlementsleden. Als het model gemengd blijft (burgers + parlementsleden), moet de rol van de parlementsleden (expert, mening delen, …) duidelijker worden in elke stap van het proces. We stellen ook voor de overlegfase te organiseren enkel tussen gelote Brusselaars, zonder parlementsleden. Factcheckers bij discussietafels. Zij zijn experts in de materie en kunnen deelnemers informeren over de bevoegdheden, de bestaande regelgeving of op feitenkwesties antwoorden. Als de parlementsleden dit doen, is de informatie te vaak gekleurd. Deelname van kleine fracties. Niet elke politieke partij (fractie) is vertegenwoordigd in elke commissie. Agora stelt voor dat elke partij kan deelnemen zodat ook de stem van kleine partijen wordt gehoord in de overlegcommissies. Stemming door uitgelote Brusselaars. Vandaag hebben burgers enkel een symbolische stem. Agora stelt voor dat het Brussels Parlement een moedig gebaar maakt dat blijkt van vertrouwen in haar burgers, en uitgelote Brusselaars hetzelfde stemrecht geeft als parlementsleden. Betere communicatie. Om Brusselaars meer te betrekken moeten de overlegcommissies zichtbaarder worden. Vooral de beleidsrealisaties die op hun aanbevelingen gebaseerd zijn kunnen daartoe dienen, maar evenzeer een openbare oproep om voorstellen in te dienen voor onderwerpen voor overlegcommissies. Wetgevende opvolging. Opdat de overlegcommissies een werkelijke impact zouden hebben op het beleid, stellen we voor dat het Parlement elke aanbeveling omzet in een wetgevende tekst die ter stemming wordt voorgelegd. Stappen naar democratie Voor Agora.Brussels zijn de overlegcommissies een belangrijke eerste - maar kleine - stap naar een politiek besluitvormingssysteem dat een inclusieve en gelijkwaardige dialoog is. Hierin moet veel verder worden gegaan en bovenstaande suggesties kunnen het systeem sterk verbeteren. Er moet een permanent uitgelote burgerassemblee komen, die op eigen initiatief beleid kan maken dat even dwingend is als dat van het parlement Op termijn moet er echter een permanent uitgelote burgerassemblee komen, naast het bestaande verkozen Parlement. Deze assemblee moet op eigen initiatief beleid kunnen maken dat even dwingend is als dat van het Parlement. Haar samenstelling gebeurt door loting van burgercommissies die samen de burgerassemblee vormen. Apart uitgelote organen bepalen de agenda, controleren de werkzaamheden en omkaderen het geheel. 📝 Ontdek hier alle interventies tijdens het colloquium. 📺 Het volledige colloquium kun je hier bekijken. 📢 Meer informatie over participatie sinds 2019 vind je in deze blogpost. Deze tekst is een herwerking van een nota die werd ingediend naar aanleiding van het Colloquium ‘Overlegcommissies: democratische innovatie op zijn Brussels’ dat plaatsvond op 8 februari 2024. De oorspronkelijke versie kun je hier downloaden:

 • 'Élections, piège à cons ?'

  Vorige week zond RTBF de documentaire 'Élections, piège à cons?' van François Gonce uit, gevolgd door een debat over alternatieven voor het huidige politieke systeem. De positieve reacties op de documentaire tonen aan dat het heruitvinden van de politiek hoop geeft. 'Elections, piège à cons' is beschikbaar op RTBF Auvio. Het debat vind je hier. Ter info: beide programma's zijn niet in het Nederlands ondertiteld. De positieve reacties tonen aan dat het heruitvinden van de politiek hoop geeft.

 • Gratis openbaar vervoer voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie

  De Brusselse Burgerassemblee wil de CO2-uitstoot terugdringen door onder meer openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom stemde Agora.Brussels op vrijdag 9 februari voor deze resolutie in het Brussels Parlement. Een sociaal rechtvaardige klimaattransitie De Assemblee wil dat alle burgers een steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan, ook minder kapitaalkrachtige,  zieke,  oude en minder mobiele burgers. Dat is geen individuele verantwoordelijkheid, maar iets dat de overheid moet garanderen. De Assemblee wil dat alle burgers een steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is geen individuele verantwoordelijkheid, maar iets dat de overheid moet garanderen. Gratis openbaar vervoer? Agora.Brussels erkent de inspanningen van de Brusselse Regering op dit gebied, zoals de invoering van een jaarlijks abonnement voor jongeren onder de 25 en ouderen boven de 65 voor slechts 12€. Maar er is ook slecht nieuws: normale tickets en abonnementen zullen in september 2024 met 6,8 % worden geïndexeerd. Bij de abonnementen voor jongeren en 65-plussers zou dat niet gebeuren in 2024, maar misschien wel na 2025. Agora.Brussels kant zich tegen deze indexatie. Prijsverhogingen zullen nog meer mensen uitsluiten van het nemen van een bus, tram of metro. Dat komt noch het klimaatbeleid noch de sociale strijd ten goede. De geplande prijsverhogingen zullen nog meer mensen uitsluiten van het nemen van een bus, tram of metro. Dat komt noch het klimaatbeleid noch de sociale strijd ten goede. Betaalbare, haalbare transitie Daarom stemde Agora.Brussels voor het voorstel van resolutie “om geleidelijk aan gratis openbaar vervoer in Brussel in te voeren” (ingediend door PTB/PVDA). Deze resolutie kan de overheid stimuleren openbaar vervoer gratis te maken voor alle Brusselaars in het Gewest. Het stelt bovendien een stappenplan voor om die transitie haalbaar te maken. Dat is, zo stelt deze resolutie, zeker betaalbaar: Het volledig gratis gebruik van de MIVB kan gefinancierd worden door ondernemingen met meer dan 20 werknemers een vergoeding voor het woon-werkverkeer te doen betalen van ongeveer 400€/jaar per werknemer. De werkgevers financieren nu al veel abonnementen op het openbaar vervoer. Het zou dus enkel om een systematisering van de huidige financiering gaan. Gratis openbaar vervoer vermindert bovendien onnodige kosten door het afschaffen van poortjes en controles die de zwakste weggebruikers treffen en de gebruiksvriendelijkheid schaden.* Om het met de woorden van de Assemblee te zeggen: “zachte mobiliteit moet verder ontwikkeld worden door ze financieel, fysiek en op het vlak van dienstregeling voor iedereen toegankelijker te maken. Zo daalt de impact van het transport op het milieu en de volksgezondheid.” * Argumentatie afkomstig van https://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2023-24/149381/images.pdf.

 • Geen Brusselse verkiezingen maar federale #OpenConstitution

  Agora.Brussels heeft diepgaande expertise vergaard over burgerparticipatie en de parlementaire vertaling van de Brusselse Burgerassemblee. De gelote burgers hebben blijk gegeven van grote ernst tijdens de Burgerassemblees. Ze hebben samen, in al hun diversiteit, solide voorstellen geformuleerd over complexe kwesties. In hun beraadslagingen stond het algemeen belang steeds centraal, wat weerklank vond in de Burgerresoluties die ons parlementslid verdedigt. Agora.Brussels zal de voorstellen van de Brusselse Burgerassemblee blijven verdedigen tot het einde van de legislatuur. We gaan ook onverminderd door met het delen van onze kennis en ervaring, maar Agora.Brussels komt niet meer op bij de Brusselse verkiezingen. De Brusselse Burgerassemblees hebben politieke besluitvorming omgezet in een inclusieve en eerlijke dialoog. Agora.Brussels heeft laten zien dat de politiek vandaag wel degelijk anders kan. We zullen ons inzetten om te delen hoe we hebben gewerkt, zodat organisaties met gelijksoortige belangen er de vruchten van kunnen plukken. De huidige werking van het parlement maakt het moeilijk om impact te hebben met slechts één of twee zetels. Het blijft dus een uitdaging om de stem van de Burgerassemblee te laten gelden vanuit de oppositiebanken. Onze burgerbeweging heet Agora omdat we het politieke debat in de publieke agora willen loodsen. De politieke besluitvorming kampt met een serieus gebrek aan transparantie en is ook verre van een deliberatieve democratie. Om daadwerkelijk te wegen op het beleid moet je deelnemen aan achterkamertjespolitiek. En dat staat haaks op het transparant bestuur waar Agora voor staat. Agora pleit voor een bindende burgerparticipatie op alle machtsniveaus. Dit wordt niet beslist in het Brusselse parlement, maar op federaal niveau. De Belgische Grondwet reserveert wetgevende rechten uitsluitend voor verkozenen. Daarom lanceert Agora een campagne om de Grondwet te veranderen: #OpenConstitution wil grondwettelijke artikelen openen die burgerinspraak bindend maken. #OpenConstitution: meer impact geven aan burgerparticipatie #OpenConstitution wil ervoor zorgen dat burgerparticipatie meer impact heeft. Door de petitie te tekenen maak je een grondwetswijziging voor en met burgers mogelijk. Tekenen kan via www.openconstitution.be. Hier vind je hapklare instrumenten om enthousiast te communiceren over deze campagne. Infografieken, voorbeeldmails, sociale mediateksten en logo’s staan er voor je klaar. De initiatiefnemers van deze petitie – Agora.Brussels, Kayoux, Meer Democratie, Periferia en Cap Démocratie – krijgen van politici vaak te horen dat de Grondwet hen belemmert om verdere stappen te ondernemen. Daarom roept deze petitie op om middelen voor burgerparticipatie vast te leggen in de Grondwet, om hen kracht, zichtbaarheid en rechtsgeldigheid te verlenen. Teken je mee?

 • Raymundo | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Raymundo die meewerkte aan de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee van 9 oktober tot 11 december 2021. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met tewerkstelling. Lees het resultaat in de Burgerresolutie werk. Ontdek alle videportretten van assemblisten via deze knop:

bottom of page