top of page

Search Results

69 items gevonden voor ""

 • Agora's parlementaire acties

  Op 4 mei hield ons parlementslid zijn slotrede tijdens de laatste plenaire zitting  van deze legislatuur. Ook de verkiezingen zijn ondertussen achter de rug en daarmee sluit Agora.Brussels de boeken. Tijd voor een terugblik op vijf intense jaren Brusselse politiek. Zet je schrap voor het ultieme overzicht van Agora’s vragen, interventies en wetsvoorstellen in het Brussels parlement.  Van 2019 tot 2024 hielden we in totaal 246  parlementaire acties. Hiervan werden er 189  vragen gesteld aan ministers, staatssecretarissen en de minister-president. Tijdens de plenaire zitting en in de commissies hebben we vele interventies gedaan en een totaal van 57  verschillende ordonnanties, resoluties, discussienota's en amendementen ingediend.   De meerderheid van de parlementaire vragen ( 92 ) had betrekking op de burgerresolutie ‘huisvesting’ met vooral aandacht voor leegstand, de huurmarkt en dakloosheid. Daarnaast stelden we vele vragen ( 51 ) over tewerkstelling zoals het herwaarderen van maatschappelijk nuttige beroepen en het vergoeden van stages. Tot slot stelden we ook een hoop vragen ( 36 ) over de democratische werking van het Brussels Parlement, transparantie van overheidsdocumenten en deliberatieve democratie.   Bij de meeste wetgevende activiteiten ( 41 ) hebben we gehamerd op goed bestuur en het stimuleren van deliberatieve en directe democratie. Zo probeerden we de overlegcommissies te verbeteren , deden een voorstel van permanente burgerdialoog  op gewestelijk niveau, wilden bindende volksraadplegingen  mogelijk maken en stelden voor om de parlementaire werking te verbeteren (met een inclusiever reglement , meer transparantie  over de beslissingen van het bureau en een beperking van de parlementaire vergoedingen ). We deden ook voorstellen ( 12 ) in de lijn van de burgerresolutie ‘huisvesting’ om dakloosheid en leegstand aan te pakken waaronder het voorstel ter stimulering van Housing First  projecten voor thuislozen of herbestemming van niet-uitgebate bedrijfsruimten  voor woningen van sociale aard. Ook vroegen we de oprichting van een onderzoekscommissie  om controle uit te oefenen op de effectieve uitbetaling van huurtoelagen. Tijdens elke plenaire zitting zijn we bij ieder wetsvoorstel nagegaan of ze in overeenstemming waren met de burgerresoluties van de Brusselse Burgerassemblee. Op die manier verdedigden we met honderden interventies en stemmingen de voorstellen van de Assemblisten in het parlement. Klik op de tabel hieronder voor een volledig overzicht van Agora’s parlementaire acties (via het tabblad 'overview' of 'graphs' krijg je een helder overzicht).

 • Kirsten | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Kirsten die meewerkte aan de tweede cyclus van de Brusselse Burgerassemblee  van 9 oktober tot 11 december 2021. De tweede cyclus was van het reactieve type: ze heeft zich gepositioneerd t.o.v. de teksten en voorstellen die in de verschillende commissies van het Brusselse parlement werden behandeld. ​Lees hier  wat dit opleverde. Ontdek alle videportretten van assemblisten via deze knop:

 • Karelle | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Karelle die meewerkte aan de vierde Brusselse Burgerassemblee  van 30 augustus tot 17 december 2022. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met het milieu. Lees het resultaat in de Burgerresolutie Energie & Klimaat . Ontdek alle videoportretten via deze link:

 • Sarah | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Sarah die meewerkte aan de vierde Brusselse Burgerassemblee  van 30 augustus tot 17 december 2022. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met het milieu. Lees het resultaat in de Burgerresolutie Energie & Klimaat . Ontdek alle videoportretten via deze link:

 • Anouar | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Anouar die meewerkte aan de vierde Brusselse Burgerassemblee van 30 augustus tot 17 december 2022. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met het milieu. Lees het resultaat in de Burgerresolutie Energie & Klimaat . Ontdek alle videportretten van assemblisten via deze knop:

 • Raymundo | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Raymundo die meewerkte aan de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee  van 9 oktober tot 11 december 2021. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met tewerkstelling. Lees het resultaat in de Burgerresolutie werk . Ontdek alle videportretten van assemblisten via deze knop:

 • Marleen | Portretten van assemblisten

  Maak kennis met burgers die geloot werden voor de Brusselse Burgerassemblee. In een reeks van zes videoportretten getuigen ze over hun deelname, wat ze er hebben geleerd en wat ze willen veranderen aan onze democratie. Hieronder is het de beurt aan Marleen die meewerkte aan de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee van 9 oktober tot 11 december 2021. Alle deelnemers bespraken samen hoe het Brussels gewest beter kan omspringen met tewerkstelling. Lees het resultaat in de Burgerresolutie werk . Ontdek alle videportretten van assemblisten via deze knop:

 • Gratis openbaar vervoer voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie

  De Brusselse Burgerassemblee wil de CO2-uitstoot terugdringen door onder meer openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom stemde Agora.Brussels op vrijdag 9 februari voor deze resolutie  in het Brussels Parlement. Een sociaal rechtvaardige klimaattransitie De Assemblee wil dat alle burgers een steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan, ook minder kapitaalkrachtige,  zieke,  oude en minder mobiele burgers. Dat is geen individuele verantwoordelijkheid, maar iets dat de overheid moet garanderen.  De Assemblee wil dat alle burgers een steentje kunnen bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is geen individuele verantwoordelijkheid, maar iets dat de overheid moet garanderen.  Gratis openbaar vervoer? Agora.Brussels erkent de inspanningen van de Brusselse Regering op dit gebied, zoals de invoering van een jaarlijks abonnement voor jongeren onder de 25 en ouderen boven de 65 voor slechts 12€. Maar er is ook slecht nieuws: normale tickets en abonnementen zullen in september 2024 met 6,8 % worden geïndexeerd. Bij de abonnementen voor jongeren en 65-plussers zou dat niet gebeuren in 2024, maar misschien wel na 2025. Agora.Brussels kant zich tegen deze indexatie. Prijsverhogingen zullen nog meer mensen uitsluiten van het nemen van een bus, tram of metro. Dat komt noch het klimaatbeleid noch de sociale strijd ten goede. De geplande p rijsverhogingen zullen nog meer mensen uitsluiten van het nemen van een bus, tram of metro. Dat komt noch het klimaatbeleid noch de sociale strijd ten goede. Betaalbare, haalbare transitie Daarom stemde Agora.Brussels voor  het voorstel van resolutie  “om geleidelijk aan gratis openbaar vervoer in Brussel in te voeren” (ingediend door PTB/PVDA). Deze resolutie kan de overheid stimuleren openbaar vervoer gratis te maken voor alle Brusselaars in het Gewest. Het stelt bovendien een stappenplan voor om die transitie haalbaar te maken. Dat is, zo stelt deze resolutie, zeker betaalbaar:   Het volledig gratis gebruik van de MIVB kan gefinancierd worden door ondernemingen met meer dan 20 werknemers een vergoeding voor het woon-werkverkeer te doen betalen van ongeveer 400€/jaar per werknemer. De werkgevers financieren nu al veel abonnementen op het openbaar vervoer. Het zou dus enkel om een systematisering van de huidige financiering gaan.  Gratis openbaar vervoer vermindert bovendien onnodige kosten door het afschaffen van poortjes en controles die de zwakste weggebruikers treffen en de gebruiksvriendelijkheid schaden.* Om het met de woorden van de Assemblee te zeggen: “zachte mobiliteit moet verder ontwikkeld worden door ze financieel, fysiek en op het vlak van dienstregeling voor iedereen toegankelijker te maken.  Zo daalt de impact van het transport op het milieu en de volksgezondheid .” *  Argumentatie afkomstig van https://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2023-24/149381/images.pdf .

 • Housing First om dak- en thuisloosheid te bestrijden

  De Brusselse Burgerassemblee boog zich over het recht op huisvesting voor mensen die in een onzekere situatie verkeren. Gezien de omvang van dit probleem in het Brussels Gewest en de hoopgevende resultaten van de Housing First-aanpak als oplossing om mensen van de straat te krijgen, beveelt de Burgerassemblee aan om projecten zoals Housing First te versterken voor élke dak- en thuisloze persoon. Donderdag 18 april 2024 werd de resolutie  die Agora.Brussels daaromtrent indiende besproken. De meerderheid zal onze tekst wellicht afwijzen terwijl hun eigen minister – Alain Maron (o.a. Bevoegd voor Gezondheid en Sociale Actie) – vindt dat housing first  prioritair is. Deze regering heeft de financiering voor Housing First versterkt. Toch blijft noodopvang eerder de regel dan de uitzondering, en blijven woningen voor thuislozen uit. Agora.Brussels blijft ervoor pleiten dat thuislozen eerst en vooral  een woning moeten kunnen krijgen: housing first!  Deze regering heeft de financiering voor Housing First versterkt. Toch blijft noodopvang eerder de regel dan de uitzondering, en blijven woningen voor thuislozen uit. Agora.Brussels  blijft ervoor pleiten dat thuislozen eerst en vooral  een woning moeten kunnen krijgen: housing first !

 • Burgerresolutie rond Werk

  Gedurende heel een semester werkten de assemblisten van de derde cyclus van de Brusselse Burgerassemblee rond een centrale vraag: ' Hoe kunnen we elke Brusselaar toegang geven tot een gepaste en waardige job?' Op 11 december werden de voorstellen rond werk voorgesteld door de assemblisten, getekend en overhandigd aan verkozene Pepijn Kennis, gevolgd door een viering en een persconferentie. Dit heuglijk moment kwam ook in de media: BRUZZ : een artikel en videoreportage. RTBF: in het avondjournaal (fragment over Agora vanaf minuut 13), op de radio en hun rtbf.be

 • Housing First-debat in de Commissie Huisvesting

  Het aantal daklozen in Brussel explodeert en dat wil de burgerbeweging Agora ten gronde aanpakken. Haar resolutie pleit voor een echt ‘Housing First’-beleid waarbij een percentage van de publieke en sociale woningen naar daklozen gaat en verenigingen die dergelijk vastgoed beheren en aanboren beter ondersteund worden . Agora’s Housing First-resolutie wordt op donderdag 28 september besproken in de Commissie Huisvesting van het Brussels Parlement . De problemen in het Zuidstation nopen tot veiligheidsmaatregelen, maar vereisen ook structurele oplossingen. Housing First geeft daklozen een dak en ondersteuning en pakt het probleem dus aan bij de wortel. Daklozenorganisaties pleiten zelf voor deze aanpak en hanteren die dan ook. Net zoals in talrijke Europese steden blijkt Housing First te werken, maar Brusselse beleidsmakers voorzien onvoldoende garanties om het goed in de praktijk te brengen. Pepijn Kennis, parlementslid voor de burgerbeweging Agora.Brussels, licht toe: “ De regering rekent te veel op de privésector om daklozen te huisvesten. Verenigingen krijgen steun voor psychosociale begeleiding van daklozen, maar kampen met een gebrek aan toegankelijke huisvesting. Ze steken veel energie in de zoektocht naar woningen op de privémarkt, bij sociale huisvestingsmaatschappijen of via gemeenten en OCMW’s. Dit werkt onderlinge concurrentie in de hand en slorpt tijd op die beter kan worden besteed aan sociale begeleiding. De regering spreekt van Housing First maar voorziet geen woningen? Daklozen hebben vooral een huisvestingsprobleem waardoor psychomedische problemen zich opstapelen. ” Proactief werk maken van Housing First is eenvoudig: voorzie een deel van de sociale woningen voor daklozen, bepaal de huur in functie van het inkomen van die personen, verminder de concurrentie tussen organisaties die instaan voor deze woningen en verlaag de norm van 24 gebruikers om erkend te worden als Housing First-operator. Agora kijkt ernaar uit om haar resolutie met concrete oplossingen te bespreken in de Commissie Huisvesting van het Brussels Parlement op 28 september (14u, zaal 201). Voorstel van resolutie ter bestrijding van thuisloosheid door de Housing First-voorziening te versterken (A-720 en B-153 )

 • The end?

  Voor Agora.Brussels is het sowieso gedaan. We zijn niet opgekomen bij de verkiezingen, hebben onze kantoren leeggemaakt en de sleutels teruggegeven aan het Brussels Parlement. Onze Reboot Democracy vzw en Agora.Brussels vzw worden ontbonden en de archieven werden overgedragen aan Amsab, het instituut voor sociale geschiedenis. De websites www.agora.brussels en www.assemblee.brussels. blijven online tot midden 2026 ter inspiratie van andere democratische vernieuwers, maar worden niet meer aangepast. Agora.Brussels bestaat dus niet meer, maar in de aanloop naar de verkiezingen van juni 2024 zijn er andere Agora's opgestaan. Interesse? Contacteer hello@agorabelgium.be voor het federale Agora.Belgium of agora.ciney@gmail.com voor het gemeentelijke initiatief in de Waalse stad Ciney. Contacteer hen als je zelf een Agora wil oprichten. Actief blijven rond deliberatieve democratie? Nog wat energie over? Dan zijn er hier wat mogelijkheden. Koning Boudewijnstichting Deze stichting van openbaar nut is een motor van verandering en innovatie voor het algemeen belang. Bijna 4.500 experts zetten zich vrijwillig in door deel te nemen aan haar verschillende jury’s en comités. Dit is met name het geval voor het nieuwe programma 'Democratie'. Expertise in dit domein? Zin om uw competenties en kennis in te zetten voor projecten en initiatieven van dit programma? Mail contactcenter@kbs-frb.be. G1000 Deze organisatie is expert op vlak van gelote burgerpanels en adviseerde de Brussels klimaatraad en gemengde commissies, maar ook aan de permanente burgerraad in de Oostkantons. Dit najaar organiseert de G1000 een campagne om het belang van democratische vernieuwing in de verf te zetten. Zin om mee te helpen? Mail je gegevens naar ben.eersels@g1000.org). en je wordt uitgenodigd voor een ontmoeting in september met alle vrijwilligers. Andere pistes Daarnaast zijn er een heleboel organisaties actief rond democratie. Onmogelijk om ze allemaal op te sommen, maar via deze lijst krijg je alvast een aardig overzicht (die kunnen aangevuld worden op Wikipedia bijvoorbeeld). Blijf elkaar opzoeken, ook zonder Agora!

bottom of page