top of page

Search Results

63 items gevonden voor ""

 • Réactieve Assemblee: Interventie in de Commissie Gelijke Kansen over Cyber-violence

  Vandaag bespreekt de Commissie Gelijke Kansen een resolutietekst over cybergeweld, waar de Brusselse Burgerassemblee zich momenteel over buigt tijdens haar reactieve cyclus. Pepijn Kennis zal voor Agora de Assemblee vertegenwoordigen.

 • BRUZZ: Eerste rondetafelconferentie tegen racisme en burgerraadpleging in Brussels Parlement

  Pepijn Kennis, parlementslid voor Agora.Brussels mag zijn verjaardag vieren met twee heuglijke feiten. Ten eerste organiseert het parlement de eerste rondetafelconferentie tegen racisme, ten tweede wordt vandaag de eerste gemengde commissie opgestart, over het Brusselse 5G netwerk. Pepijn is enthousiast: “Het zijn twee initiatieven die onze stad inclusiever willen maken: een stad voor en door iedereen kan pas als iedereen deelneemt aan de politieke discussies en als we discriminatie de wereld uit helpen. Het goeie aan de gemengde commissies is dat burgers worden uitgeloot volgens criteria die de Brusselse diversiteit weerspiegelen. Dat er tijd is voor uitwisseling van informatie, discussie, verdieping en uitwisseling van meningen is ook helemaal in de lijn van de filosofie van Agora. Bovendien wordt het geheel wetenschappelijk omkaderd en zijn er professionele facilitatoren voorzien, die erover waken dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen.” Maar we zijn er nog niet helemààl, natuurlijk: “De beslissing over welke aanbevelingen uiteindelijk zullen worden opgenomen ligt nog steeds bij de parlementsleden. Om dat te veranderen zouden we de grondwet moeten wijzigen. Ook de onderwerpen van de gemengde commissies blijven een politieke beslissing. Daardoor zullen we niet snel hete hangijzers in de commissies zien opduiken. Pakweg over een fusie van de zes politiezones of over mandaten-decumul zal er niet snel een gemengde commissie worden opgericht, vrees ik.” Link: BRUZZ: Eerste rondetafelconferentie tegen racisme en burgerraadpleging in Brussels Parlement

 • Pepijn Kennis presenteert Burgerresolutie Huisvesting in commissie Huisvesting!

  Benieuwd wat Agora doet met de Burgerresolutie - het resultaat van de eerste cyclus van de Brusselse Burgerassemblee? Pepijn Kennis stelt ze morgen voor in de commissie huisvesting ! Donderdag 4/3 om 14u. Ontdek direct wat politieke partijen vinden van de voorstellen van de burgers en volg de commissievergadering. Bekijk de volledige discussie in de commissie huisvesting op Youtube (3u), of bekijk de gemonteerde versie van 20 minuten hieronder:

 • Burgers kunnen nu VGC college interpelleren

  Vandaag keurden we in de reglementscommissie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een reglementswijziging goed. Burgers kunnen nu zelf vragen stellen aan het VGC college of de raad. Met 300 handtekeningen word je zelfs zéker gehoord in dit kleinste parlement van onze hoofdstad. Met Agora gaan we graag nog een stap verder. Ook deliberatieve democratie heeft hier z'n plaats, zodat alle Brusselaars zich kunnen uitdrukken over de thema's van de VGC. To be continued! Link naar de commissie vergadering.

 • De eerste Brusselse Burgerassemblee is een feit!

  WE DIT IT! Op 12 december tekende de eerste groep burgers van de door Agora georganiseerde Brusselse Burgerassemblee (BBA) haar aanbevelingen en gaf ze aan ons parlementslid. Wat zijn we ver gekomen! Iets meer dan twee jaar geleden verzamelden zich een paar dromers rond een tafel en spraken over democratie, structurele politieke veranderingen en burgerassemblees. Agora was geboren! Vervolgens ging de beweging op campagne op om te proberen een zetel in het Brusselse parlement te veroveren en zo de burgers een directe stem te geven. Nadat we de zetel op wonderlijke wijze wonnen in 2019, nam de Burgerassemblee geleidelijk vorm aan: loting, uitnodigingen, huis-aan-huis. De Brusselse Burgerassemblee was geboren! Een ontmoetingsplaats voor mensen, mannen en vrouwen, met verschillende achtergronden, van verschillende leeftijden en met verschillende meningen. Een plek voor discussie, confrontatie en uiteindelijk overleg. Wat een rijkdom om dat in het Brusselse landschap te hebben! Na een dag vol informatie, kozen de uitgelotenen een thema: huisvesting. Er zouden veel vergaderingen volgen, veel uitwisselingen, overeenkomsten en meningsverschillen, veel leren en een gemeenschappelijk gevoel: écht iets te zeggen hebben en hiermee een impact hebben op het beleid. We zijn erg trots op deze voorstellen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook (en vooral) op het hele proces waar ze het resultaat van zijn. En dit ondanks de vele moeilijkheden, in het bijzonder de gezondheidscrisis. De voorstellen zijn hier te vinden: https://assemblee.brussels/ . Het project van Agora staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een veel bredere visie die erop gericht is burgers - ongeacht hun sociale afkomst, geslacht of leeftijd - écht bij de politieke besluitvorming te betrekken. Een van de cruciale rollen van Agora is om te laten zien dat de organisatie van een Burgerassemblee mogelijk is, dat het resultaten oplevert en veel voldoening geeft. Laten we toewerken naar meer participatie, meer overleg en meer diversiteit en uiteindelijk meer democratie. Zware woorden, soms moeilijk concreet te maken, maar die we in kleine stapjes zo dicht mogelijk proberen te benaderen. Van de getuigenissen van burgers die deze voorstellen hebben ingediend, hadden de meesten profielen die zelden (of nooit) in de politiek te vinden zijn. Hier zijn een paar citaten: "Ik ga jullie allemaal missen. Ik zie de wereld vandaag de dag anders. Ik ben erg, erg, erg blij om dit jaar met jullie door te brengen." "Er mag nooit enige twijfel over bestaan dat instellingen kunnen evolueren voor meer democratie." "Het opende mijn ogen voor een heleboel dingen. Als iedereen de kans had om te communiceren en elkaar te ontmoeten zoals wij dat deden, zou de wereld een betere plek zijn." "Ik heb veel geleerd, vooral over de stad. Het is heel leerzaam om deel uit te maken van deze ervaring, zelfs een beetje meer voor iemand als ik die uit het buitenland komt. Het feit dat ik hierbij betrokken ben, heeft me veel inzicht gegeven in onze instellingen en de politiek." "Samen kunnen we iets bereiken. We kunnen niet alleen observeren, maar ook deelnemen aan dit alles." "Ik heb net als iedereen hier deel uitgemaakt van één grote familie die elkaar ondersteunt. Dank aan alle mensen die betrokken zijn geweest." "Wat de rest van mijn leven in mijn geheugen gegrift zal blijven, is de buitengewone manier waarop de leden van de Agora en de andere assemblisten ons hebben verwelkomd. Ze hebben het allemaal mogelijk gemaakt." Agora is aanwezig in de politieke arena, waar de meeste beslissingen voor onze gewest worden genomen. We dienden dan ook de resultaten van de burgerassemblee al in om tot discussie te leiden in de commissie huisvesting. We hopen daar steun te vinden van andere politici en zo de voorstellen te realiseren. Een andere cruciale rol is om andere actoren in de politieke wereld ervan te overtuigen dat dit project zinvol is en dat het zich ontwikkelt in de richting van meer democratie. De heer Petya Obolensky, voorzitter van de huisvestingscommissie van het Brussels Parlement, gaat in op de voorstellen van de Brusselse burgervergadering: "Ik vind dat dit zaken van de grootste urgentie zijn. Er is een echte huisvestingscrisis in Brussel, met name op het gebied van de toegankelijkheid. Er staan 10 jaar lang wachtrijen voor sociale woningen, veel mensen leven op straat. Het is belangrijk om dat op tafel te leggen. Leegstand van gebouwen is een groot probleem. Er is een enorm aantal leegstaande woningen en appartementen, mede door veel vastgoedspeculatie. Het is heel belangrijk om dat nu duidelijk op tafel te leggen in het parlement. Ik feliciteer deze onderneming." En hier is de reactie van Jonathan Moskovic, adviseur voor democratische vernieuwing in het Franstalige parlement in Brussel: "De ongekende ervaring van Agora om een parlementslid te laten verkiezen om de aanbevelingen van een burgerassemblee te dragen, is een mooie verwezenlijking. De ambitie van het collectief is om mensen die niet gewend zijn om deel te nemen aan de besluitvorming te betrekken bij het proces. Deze ambitie is niet alleen theoretisch, de implementatie van richtlijnen voor actieve inclusie en de rijkdom van de aanbevelingen bewijzen dat deliberatieve democratie niet alleen een bevlieging is van academici in hun ivoren torens, maar een echte manier om de politiek anders te doen. De institutionalisering van de overlegcommissies in de verschillende Brusselse parlementen weerspiegelt deze wens om de burgers op permanente basis bij het proces te betrekken, die worden aangetrokken door de wil om samen te werken en de verkiezingshorizon te verlaten die enkel bevorderlijk is voor oplossingen op korte termijn". Het is dan ook een echte overwinning voor Agora om deze aanbevelingen, geschreven door de getekende burgers, te hebben aangenomen. Dat is burgerparticipatie! We zijn er echt heel trots op en hopen dat vele anderen zullen volgen. We gaan nu de leden uitloten voor de toekomstige Burgerassemblee. Controleer uw brievenbus, u zou een van de gekozen leden kunnen zijn! Nogmaals bedankt voor de steun van jullie allemaal!

 • Een verslag van de geheel eerste dag van de Burgerassemblée.

  Een historische dag voor de democratie in Brussel Zaterdag 30 november vond de eerste samenkomst van de Brusselse Burgerassemblee plaats. Het is een initiatief van Agora, een Brusselse burgerbeweging die een zetel haalde bij de verkiezingen van mei 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Burgerassemblee werd samengesteld door een loting van burgers in de hoofdstad. De beweging heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze assemblee zo representatief mogelijk is voor de Brusselse bevolking. De gelote burgers zullen verschillende politieke kwesties bespreken, voorstellen formuleren en beraadslagen. Hun standpunten zullen vervolgens aan het parlement worden gerapporteerd door Pepijn Kennis, de parlementariër van Agora. Dit geeft deze burgers een macht die niet louter raadgevend is. Ana Adzersen, facilitator van de Assemblee, legt de werking uit. De eerste vergadering, die dus deze zaterdag plaatsvond, diende als contact en introductie van het algemene kader waarin toekomstige beraadslagingen zullen plaatsvinden. Naast de burgers waren er veel supervisors en facilitators aanwezig zodat iedereen zijn plaats kon vinden en zijn mening kon uiten. Voor de oprichting van deze Assemblee zijn meer dan 5000 uitnodigingen gepost door vrijwilligers. Uit de 300 positieve reacties op deze uitnodiging werden vervolgens 89 mensen geselecteerd om maximale representativiteit te garanderen. Van de 89 geselecteerde personen kwamen er 57 (wat met een aanwezigheidspercentage van 64% vergelijkbaar is met dat van afgevaardigden in het parlement). Hiervan is 58% vrouw, 42% man; 33% zijn jongeren tussen 18 en 35; en 56% zijn mensen zonder universitair diploma. Deze cijfers liggen veel dichter bij de Brusselse bevolking dan die in het Brussels Parlement waar niet-universitaire mensen bijna afwezig zijn en jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Deze eerste ontmoetingsdag verliep als volgt: Een eerste contact met facilitators. Een uitleg over hoe Brussel en het Brussels Parlement functioneren. Een discussie over hoe toekomstige burgerassemblees zich zullen ontvouwen. Een evaluatie van deze eerste dag en een algemene indruk van de deelnemende burgers. Elke burger die deelneemt aan deze Brusselse burgerassemblee ontvangt een vergoeding en er wordt een kinderdagverblijf opgezet. "Voor mij was het echt fantastisch om te zien hoe groot de diversiteit van de groep was. Hoe aandachtig de deelnemers naar elkaar luisteren en hoeveel ze elkaar respecteren. Iedereen leek zo blij om zijn of haar mening te delen en om te voelen dat er geluisterd werd. Uiteindelijk viel me op hoeveel mensen, ongeacht hun leeftijd, geslacht of sociale situatie, dezelfde dingen belangrijk vonden." zegt Pepijn Kennis na zijn ervaring op zaterdag. Diane, parttime medewerker voor Agora, was ook zeer tevreden met deze eerste dag van de Burgerassemblee: "Het is vooral een kans voor iedereen om via deze loting deel te nemen aan het politieke leven, de deliberatie en besluitvorming door burgers. De diversiteit van de Burgerassemblee brengt verschillende persoonlijkheden samen. Daarom is de facilitering uiterst belangrijk. Het zorgt ervoor dat het niet altijd de meest charismatische of de meest comfortabele is die het woord neemt en zijn ideeën oplegt. Facilitators hebben een speciale training gekregen om dit heel goed te kunnen begeleiden. " "Als vrijwilliger voor de beweging, en van buitenaf gezien, ontdekte ik dat de dag erg vloeiend en ontspannen was, zonder bijzondere stress. De deelnemers keken nieuwsgierig en geïnteresseerd. Er was goede energie en de kinderopvang was zeer efficiënt, wat erg geruststellend is voor de ouders ", zegt Valérie, een vrijwilligster voor Agora. Jonathan, een andere vrijwilliger bij Agora, genoot ook van de ervaring: "Zaterdag was een historische dag voor de Brusselse democratie. Er was een positieve energie van burgers van alle horizonten die willen bijdragen aan de verbetering van de stad door samen maatschappelijke projecten te bespreken. 's Middags, rond een broodje, vertelden burgers uit verschillende buurten elkaar, volgens hun eigen invalshoeken, de hindernissen die ze als burger ervaren om betrokken te worden bij de evolutie van de stad. Elk vermeldde verschillende oorzaken en ze waren het er allemaal over eens dat ze samen een nieuw model vormen dat zou kunnen leiden tot betere steden, levens en samenleven. De constructieve energie die uit de volksvergadering kwam, was erg mooi. Iedereen had een steentje bij te brengen en besefte dat ze samen, in respect en luisterend naar elkaar, een verantwoordelijkheid hebben om de toekomst van de regio op te bouwen. Zaterdag was een dag van grote emoties. Het was prachtig om te zien hoe de energie die Agora-leden in dit project steken, resoneren in 58 krachtige en hoopvolle stemmen voor de toekomst van de regio. "

 • Agora sketch in het park!

  Beste medeburgers,

 • Wat is Agora? Een podcast die je alles vertelt

  Vragen die je altijd hebt gesteld over Agora. Een zetel in het parlement? Een burgervergadering? Wie zit er achter Agora? Zit er nog een politieke partij achter? Wat is het concrete doel?

 • Agora in Het Nieuwsblad en op Bruzz: op zoek naar 500 handtekeningen

  De boodschap van Agora, voor meer democratie en loting, wordt opgepikt door de media. De Standaard, Het Nieuwsblad, Le Soir, de RTBF, BRUZZ, BX1,… noem maar op. We tonen hier enkel de meest interessante artikels, anders wordt de lijst te lang! Niewblad

 • Agora bestaan 1 jaar, en dat vieren we!

  Een jaar lang hebben we vergaderd, structuren opgericht en een netwerk uitgebouwd van geëngageerde Brusselaars en sympathisanten! Op 7 maart organiseerden we dus een feestje in de Vaartkapoen, met niemand minder dan de befaamde band SYSMO. Een filmpje van dit feestje komt er aan. Hier alvast een voorproefje.

bottom of page