top of page

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE BBA

loting11-02-2.jpg
Loting

Loting

loting11-02-13.jpg

De deelnemers van de Burgerassemblee zullen worden bepaald door loting. Deze loting zal gebeuren in twee stappen.

 

De eerste stap bestaat erin om 75 statistische zones in het Brusselse Gewest te loten. Een statistische zone is een geografische zone bestaande uit een aantal straten, waarvoor er statistische gegevens bestaan, bv. het aantal bewoners. Voor deze loting zal elke sector gewogen worden door het aantal bewoners. Dit geeft elke Brusselaar een gelijke kans om uitgeloot te worden.

De tweede stap splitst zich uit in verschillende fases in een week. In het begin van ieder fase zal een vast aantal postadressen worden geloot voor iedere statistische sector.

 

Een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan de burgerassemblee zal naar elk van deze adressen gestuurd worden. De genodigden zijn vrij om al dan niet deel te nemen. Om de deelnemingsgraad te verhogen, zal Agora de personen die gedomicilieerd zijn op dit adres telefonisch contacteren, als hun telefoonnummer zich in de telefoonboek bevindt, of deur-aan-deur in het verloop van de week die volgt op het versturen van de brief.

Deze fasen zullen zich herhalen van week tot week, tot er een pool van minstens 178 kandidaten wordt behaald, die de creatie van 4 halve assemblees mogelijk maakt, rekening houdend met de quota (3 effectieve halve assemblees en 1 plaatsvervangende). Deze creatie wordt gedaan met behulp van een algoritme die de verdeling van de kandidaten van de poule optimaliseert met als doel om de quota in elke groep zo goed mogelijk te respecteren.

De loting zal om het anderhalf jaar worden herhaald om de creatie van de volgende Assemblees mogelijk te maken.

Samenstelling van de BBA

Representatief voor de Brusselse bevolking*

3-together.aiNL.png
Gender
Leeftijd
Opleidingsniveau

Elke persoon met stemrecht in het Brussels hoofdstedelijk gewest op regionaal of gemeentelijk niveau kan geloot worden.

 

Grootte van de Assemblee: 50 personen

  • De Assemblee zal samengesteld zijn uit ongeveer 50 % personen die zich identificeren als vrouw en 50% personen die zich identificeren als man **

  • De Assemblee zal de verschillende leeftijdsgroepen weerspiegelen (33% 18-34 jaar; 37% 35-54 jaar en 30% 55 jaar en ouder)

  • De Assemblee zal de verschillende opleidingsniveaus van de Brusselaars weerspiegelen. (37% lager secundair of minder; 27% hoger secundair; 36% hogere studies)

* Demografische data van IBSA 2016-2018.

** De demografische enquêtes voor het Brussels Gewest in 2018 schatten een verdeling van 48,8% mannen en 51,2% vrouwen. Concreet zou dit neerkomen op 43 tot 44 mannen en 45 tot 46 vrouwen. Om echter flexibiliteit in de samenstelling van de assemblee mogelijk te maken en om mensen die niet tot een van beide categorieën behoren de mogelijkheid te bieden aan de vergadering deel te nemen, stellen wij voor om de aanwezigheid van ten minste 40 mannelijke en 40 vrouwelijke leden te waarborgen en te streven naar een gelijke verdeling.

Samestelling van de BBA
Verloop van een mandaat

Verloop van een mandaat

Het mandaat van een gelote burger duurt een jaar en zal verdeeld worden in twee cyclussen van 5 dagen. Elke cyclus zullen de gelote burgers zich kunnen uitdrukken over één onderwerp. Tussen elk onderwerp (dus om de zes maanden) wordt de helft van de Assemblee vernieuwd. Op die manier is de continuïteit gegarandeerd.

 

Elke cyclus duurt drieënhalve maand en wordt als volgt georganiseerd:

Dag 1:

30/11/2019

- Halve dag onthaal

- Een halve dag verkenning van het onderwerp.

Dagen 2, 3, 4:

11/1/2020 - 8/2/2020 - 7/3/2020 - 21/3/2020 

- Debatten en interventies van externe experten.

- Formulering van een standpunt van de Assemblee.

Dag 5:

25/4/2020

- Een halve dag om het voorstel van resolutie, geschreven door de leden van AGORA die daarvoor gemandateerd werden, door de Assemblee.

- Een halve dag evaluatie (persoonlijk, over de kansen om je uit te drukken, algemene werking van de Assemblee).

Ma publication-16.png
Ma%20publication-16_edited.png
Ma%20publication-16_edited.png
Ma%2520publication-16_edited_edited.png
20180625_Assemblée_ouverte.jpg

Vergaderdagen

Verdeling van de dagen

Debatten en besluiten

De Assembleevergaderingen zullen doorgaan op zaterdag van 9u tot 18u. De gelote burgers zullen daarvoor een kleine dagvergoeding krijgen (ongeveer 40 euro), en kinderopvang zal voorzien zijn.

1 maand tussen dagen 1 en 2.

 

2 weken tussen dag 2, 3 en 4.

 

1 maand tussen dagen 4 en 5.

Er worden verschillende dynamische elementen voorzien om een goed geïnformeerd debat te kunnen voeren, waarin elke burger effectief kan deelnemen.

Professionele facilitatoren zullen het debat omkaderen om een gelijk spreekrecht toe te kennen en de overheersing van het debat te voorkomen.

De Assemblee zal sprekers verwelkomen die de belangrijkste kwesties gelinkt aan de gekozen vragen zullen verduidelijken.

De positionering van de Assemblee wordt bepaald door gemeenschappelijke keuzemethodes, zoals beslissing bij meerderheid.

De validatie van de resoluties zal gebaseerd zijn op een 2/3de meerderheidsstem.

Het logo van de Brusselse Burgerassemblee

We hebben besloten om voor de Brusselse Burgerassemblee een grafisch charter en een website te creëren die onafhankelijk zijn van het grafisch charter en de website van de Agora-beweging.

Hoewel deze Assemblee het initiatief is van de beweging Agora, is het doel om haar op lange termijn te institutionaliseren. Net zoals het Brussels Parlement onafhankelijk is van politieke partijen, zal de Brusselse Burgerassemblee dus onafhankelijk zijn van de beweging Agora. Voorlopig zijn het natuurlijk de vrijwilligers van Agora die deze Assemblee organiseren en het is de woordvoerder van de beweging die de voorstellen van de Assemblee in het Parlement verdedigt. Op langere termijn hopen wij dat de Assemblee een soortgelijke status krijgt als het Parlement. Daarom hebben we haar voorzien van een onafhankelijk grafisch charter en een onafhankelijk logo.

Voor de keuze van het logo en de kleuren lieten we ons inspireren door het grafisch handvest van het Brusselse Parlement. Hierbij hebben we er natuurlijk voor gezorgd dat het logo voldoende verschillend is van het logo van het Parlement om elke mogelijke verwarring te voorkomen. In eerste instantie zal het logo van de Assemblee dan ook steeds gebruikt worden in combinatie met het logo van Agora.

Het logo kan geïnterpreteerd worden als een irisbloem, van bovenaf gezien, naar analogie met de Brusselse iris. De bloem bloeit en opent zich naar de buitenwereld. Tegelijkertijd herken je in het logo een groepje mensen die zich rond een discussietafel verzamelen, overleggen en luisteren naar elkaar. Deze mensen zijn meervoudig, divers en gelijkwaardig aan de tafel. De bloemblaadjes suggereren een opening naar de buitenwereld eerder dan een geslotenheid.

LOGO-assemblee2NL.jpg
LOGO-assemblee-grijs2NL.jpg
LOGO-assemblee-blauw2NL.jpg
Logo van de BBA
Website van de BBA

Bezoek de website van de BBA

De website van de BBA

bottom of page