top of page

Te weinig transparantie

Persbericht dat op 21 december 2023 werd verstuurd


Gebrek aan openbaarheid van bestuur van de Brusselse regering

Agora.Brussels hekelt de aanhoudende tekortkomingen van de Brusselse overheid op vlak van transparantie. Sinds de goedkeuring van het gezamenlijk decreet en ordonnantie over de openbaarheid van bestuur in 2019 is de regering hiertoe wettelijk verplicht. Toch blijft er sprake van flagrante schendingen. De Commissie voor Toegang tot bestuursdocumenten (Commission d'Accès aux Documents Administratifs - CADA) presenteerde dinsdag haar jaarverslag aan de Commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement. Ze maakte gewag van aanzienlijk meer weigeringen om informatie te delen met burgers, journalisten en verenigingen die daarom vroegen.


Geweigerde informatie

In 2022 telden ze 67 gevallen waarbij informatie werd geweigerd. Bovendien stelde de CADA vast dat verschillende overheidsdiensten te weinig meewerkten en ten onrechte aangaven dat alle relevante documenten al waren gedeeld. Deze houding getuigt van een duidelijk gebrekkige inzet voor openbaarheid van bestuur. Daarmee komt de fundamentele verantwoordingsplicht van de overheid in het gedrang.

 

Meer middelen voor de CADA

De meeste politieke partijen spraken hun steun uit voor het werk van de CADA. De parlementsleden riepen zelfs unaniem op tot meer middelen voor de CADA. Extra middelen kunnen de werking toegankelijker maken en voor een meer performante website zorgen.

 

Publicatie regeringsbesluiten en hun toelichting

Pepijn Kennis betreurt dat regeringsbesluiten en hun toelichting nog steeds niet worden gepubliceerd. De CADA hamerde in 2020 al op dit probleem. Zeker voor een regering onder leiding van PS is de situatie paradoxaal. Het is immers deze partij die – bij de goedkeuring van de regelgeving in 2019 – een amendement had ingediend dat deze publicatie verplicht.

 

Belangenconflict

Agora.Brussels is daarnaast ook bezorgd over een ernstig belangenconflict. Als de regering haar eigen wettelijke verplichtingen niet nakomt, is ze namelijk zowel rechter als partij bij het vaststellen van sancties. Deze manier van sanctioneren is bijzonder weinig geloofwaardig en onderstreept de dringende noodzaak van structurele hervorming.

 

De PS werpt tegen dat er bijzonder makkelijk beroep kan worden aangetekend. Dat argument pareert Agora.Brussels door erop te wijzen dat beroep helemaal niet hoeft als de openbaarheid van bestuur zou worden nageleefd.

 

De Europese Commissie en de Raad van Europa hebben herhaaldelijk aangedrongen op meer openbaarheid van bestuur in België, zowel spontaan als op verzoek van burgers, journalisten of verenigingen. Meer transparantie is cruciaal zodat burgers hun rechten ten volle kunnen laten gelden en overheidsoptreden gericht kunnen controleren. Agora.Brussels dringt erop aan dat de Brusselse regering onmiddellijk stappen onderneemt om deze tekortkomingen te verhelpen. Alleen zo kunnen burgers meer vertrouwen op een integer openbaar bestuur. 

Comments


bottom of page