top of page

KLAD: PARLEMENTAIRE OPVOLGING
CYCLUS 2

De 2de cyclus van de Brusselse Burgerassemblee, van het reactieve type, heeft haar standpunt over 5 voorstellen voor ordonnanties en resoluties van verschillende commissies van het Brussels Parlement voltooid. Het parlementaire team zet het werk in de commissies en in de plenaire vergadering voort!

DSCN0355.JPG

Nieuws uit het parlement

Afschaffing van een schepenambt

Thema: afschaffing van een schepenambt

Standpunt

De Assemblee is het unaniem oneens met de voorgestelde tekst. De leden van de Assemblee zijn dus tegen het voorstel, om voornoemde redenen.

Huidige situatie

In afwachting dat de tekst op de agenda van het Brussels Parlement wordt geplaatst.

Menstruatie-armoede

Thema: menstruatie-armoede

Standpunt

De Assemblee gaat voorwaardelijk akkoord met de voorgestelde tekst. De leden van de Assemblee zijn dus voor het voorstel, om de voornoemde redenen, onder voorbehoud dat amendement nummer 4 erin wordt opgenomen.

Huidige situatie

In afwachting dat de tekst op de agenda van het Brussels Parlement wordt geplaatst. 

Toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit

Thema: toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit

Standpunt

Gezien deze resolutie gedeeltelijk tegemoetkomt aan een dringende behoefte van de maatschappij, verklaart de Assemblee zich akkoord met de tekst, ook al zou geen enkel voorgesteld amendement aanvaard worden. De leden van de Assemblee zijn dus voor het voorstel om de redenen en aandachtspunten die in het deel “Algemene beschouwingen” worden opgesomd.

Huidige situatie

In afwachting dat de tekst op de agenda van het Brussels Parlement wordt geplaatst.

Invoering van een zorgverzekering

Thema: invoering van een zorgverzekering

Standpunt

De Assemblee verklaart zich uiteindelijk oneens met de voorgestelde tekst. De leden van de Assemblee zijn dus tegen het voorstel, om voornoemde redenen.

Huidige situatie

Op 6 mei 2021 hebben de leden van de Commissie “Gezondheid en Welzijnszorg” van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie het voorstel van ordonnantie besproken. Het voorstel werd integraal verworpen met 8 stemmen tegen 1 en 3 onthoudingen.

Het geschreven verslag van de bespreking in de Commissie is beschikbaar op de website van het Brusselse Parlement onder het nummer B-9/2.

Op 28 mei 2021 vond een algemene bespreking plaats in de plenaire vergadering. De afgevaardigde van Agora, Pepijn Kennis, nam eraan deel en heeft de analyse en de redenen uiteengezet die geleid hebben tot de verwerping van de tekst door het Brusselse Burgerassemblee. Wat de conclusies van de Commissie betreft, die ook tot verwerping neigen, hebben 60 leden voor gestemd, 5 tegen en 14 leden hebben zich onthouden. Die werden dus onderschreven door de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC). De tekst werd dus verworpen.

Het volledige (voorlopige) verslag van deze plenaire sessie van het Brussels Parlement heeft nummer 23.

Strijd tegen cyberviolence

Thema: strijd tegen cyberviolence

Standpunt

De Assemblee heeft besloten om akkoord te gaan met de voorgestelde tekst. De leden van de Assemblee zijn dus voor het voorstel, om voornoemde redenen.

Huidige Situatie

Op 25 mei werd de tekst in de Commissie “Gelijke kansen en vrouwenrechten” besproken. De afgevaardigde van Agora, Pepijn Kennis, heeft er het enthousiasme van de BBA overgebracht en de analyse die tot deze twee amendementen heeft geleid. Die laatsten werden medeondertekend door de oorspronkelijke indieners van de tekst.

 

Gezien een andere tekst over een gelijkaardig probleem (“revenge porn, document A-211/1, ingediend door mevrouw Lefranck Véronique van de CdH) gelijktijdig werd behandeld, werd de stemming over beide teksten met één week uit- gesteld.

 

Op 1 juni werd in de Commissie gestemd over de tekst over cybergeweld. De amendementen voorgesteld door de BBA werden unaniem aangenomen. De geamendeerde tekst werd aangenomen met 10 stemmen voor en 2 onthoudingen.

 

Het parlementair verslag A-331/2 geeft de bespreking in de Commissie weer en bevat aan het eind de amendementen. Het verslag kan geraadpleegd worden op de website van het Brussels Parlement.

Op 11 juni werd het verslag van de Commissie aan de plenaire vergadering voorgesteld. Met het mandaat van de BBA heeft de verkozene van Agora, Pepijn Kennis, er het standpunt van de BBA en z’n motivatie beschreven. De geamendeerde tekst werd aangenomen door het Brusselse Parlement met 65 stemmen voor en 20 onthoudingen.

Het volledige (voorlopige) verslag nr. 353 van de plenaire sessie van het Brusselse Parlement van 11 juni bevat de verschillende reacties op deze tekst.

De aangenomen resolutie is beschikbaar op de website van het parlement, inclusief de twee door de Assemblee voorgestelde amendementen (zie punt 3 van het eerste streepje en het zesde streepje).

Parlementaire vraag: vraag betreffende het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosur

Parlementaire vraag: Mercosur

Huidige Situatie

Deze vraag werd op 31 mei in het parlement ingediend en werd vanaf 2 juni ontvankelijk verklaard. Op 28 juni beantwoordde de bevoegde minister, de heer Pascal Smet, de vraag in de Commissie Europese Aangelegenheden.

U kunt het antwoord van de minister lezen in het verslag van de commissie via de website van het parlement (pagina 16-18), of de video van de vraag en het antwoord bekijken.

bottom of page