top of page

Ethisch charter van de verkozene

Algemeen voorwoord

1. Deze overeenkomst kan op verzoek van de Burger Assemblee (BA in de tekst) of op verzoek van AGORA worden gewijzigd, onder inachtneming van de beginselen die werden vastgelegd in de funderende documenten van AGORA en de wijziging toe te passen in de aanwezigheid en in overleg met de verkozene.

2. De belangrijkste missies van de verkozene zijn :

  • Om de schakel te zijn tussen de BA en het Brussels Parlement,

  • Om de democratische werking en de politieke legitimiteit van de BA te versterken.

 

3. De verkozene verbindt zich ertoe zijn/haar vaardigheden voortdurend te ontwikkelen of bij te werken, meer specifiek omtrent :

  • Het actief luisteren,

  • Het herformuleren van de beraadslagingen en besluiten van de BA,

  • De experimenten en de kennisontwikkeling rond de participerende democratie, waaronder de loting,

  • De werking van de Belgische instellingen.

15.png

Punt 1 : De relatie van de verkozene tot de Burger Assemblee

1.1. De verkozene moet alle standpunten die door de BA werden ingenomen verdedigen. Dit houdt dus in dat de verkozene zijn/haar mening en overtuigingen over de beslissingen van de BA aan de zijkant moet leggen. Indien nodig kan de verkozene vermelden dat de standpunten die hij/zij verdedigt niet van hem/haar zijn, maar die van de BA.

 

1.2. Indien de beslissingen van de BA de basisprincipes uiteengezet in de kerndocumenten van AGORA of de Universele Verklaring van de mensenrechten direct of indirect ondermijnen, of in het uitzonderlijke geval dat de verkozene van oordeel is dat hij/zij een standpunt van de BA niet kan volgen, moet hij/zij de BA en AGORA hiervan op de hoogte stellen. Indien geen oplossing werd gevonden tijdens een bemiddelingsproces, dan wordt de verkozene uitgenodigd om af te treden.

 

1.3. De verkozene moet actief naar de BA's luisteren.

 

1.4. Tijdens bijeenkomst van de BA kan de verkozene zijn/haar mening over de besproken onderwerpen niet uiten. Hij/zij kan echter om verheldering vragen en de beslissingen herformuleren om te zorgen dat ze worden begrepen en correct worden doorgegeven.

 

1.5. Als de BA van mening is dat de verkozene niet langer zijn/haar rol vervult, wordt de BA gevraagd AGORA te informeren en een ​​bemiddelingsproces tussen de BA en de verkozene te starten. Indien dit proces niet voltooid kan worden, zal de verkozene uitgenodigd worden om af te treden.

banners-cafe-website_assemblee_modifié_m

Punt 2 : de relatie van de verkozene tot het parlement en commissies

2.1. Als de planning het toelaat, maakt de verkozene deel uit van de commissies in functie van de onderwerpen die door de BA worden besproken.

 

2.2. De verkozene woont de commissiewerken bij indien de BA het nodig acht.

 

2.3. De verkozene wordt ook verwacht om proactief de commissies bij te wonen waarvan het werk betrekking heeft op kwesties van de basisteksten van AGORA.

 

2.4. De verkozene stemt alleen over de kwesties waarop de BA zich heeft uitgesproken. Hij/zij moet zo getrouw mogelijk de stem van de BA overbrengen. Vervolgens keert hij/zij terug naar de BA om zijn/haar stem toe te lichten. Voor de rest onthoudt hij/zij zich.

 

2.5. Hij/zij kan ook stemmen op kwesties die betrekking hebben op onderwerpen van de basisteksten, zelfs als deze kwesties niet door de BA worden besproken.

 

2.6. De verkozene stemt ermee in niet deel te maken van de regionale regering.

banners-cafe-website_conference_modifié_

Punt 3 : de relatie van de verkozene tot AGORA

3.1. De verkozene moet zich aan de werking van AGORA houden, gedefinieerd door de basisteksten van AGORA.

 

3.2. De verkozene is lid van de VZW maar kan geen medewerker ervan zijn. Hij / zij is echter permanente gast in het raad van bestuur.

 

3.3. De verkozene en AGORA ondersteunen elkaar continu bij het samenstellen van de BA, de bevordering ervan en van de onderwerpen aanwezig in de basisteksten van AGORA.

banners-cafe-website_conference2_modifié

Punt 4 : de relatie van de verkozene tot de burgers en de media

4.1. De verkozene vertegenwoordigt de beslissingen van de BA en haar kiezers door middel van de bevordering van directe democratie en haar legitimiteit. Hij/zij zal waarschijnlijk ook één van de woordvoerders van AGORA zijn.

 

4.2. De verkozene kan geen lid zijn van een politieke partij tijdens de campagne, tijdens zijn ambtstermijn en 2 jaar lang na het einde van zijn/haar mandaat.

 

4.3. Wanneer de verkozene handelt in zijn/haar functies als parlementariër en vertegenwoordiger van de BA, houdt hij/zij zich in om enige informatie door te geven over onderwerpen die niet expliciet besloten werden door de BA, tenzij die rechtstreeks verband houden met de basisprincipes uiteengezet in de kerndocumenten van AGORA.

 

4.4. De verkozene kan niet verschillende politieke mandaten cumuleren.

 

4.5. De verkozene verbindt zich ertoe eventuele belangenconflicten te melden.

 

4.6. De verkozene kan geen enkele financiële of materiële compensatie aanvaarden voor diensten verleend aan een derde partij, belofte van toekomstige tewerkstelling, enz...

 

4.7. De verkozene moet elke poging tot corruptie of omkoping aan AGORA melden.

 

4.8. De verkozene is ervan bewust dat zijn/haar afbeelding geassocieerd zal worden met de BA en de AGORA-beweging. Hij/zij zal dus ernaar streven om dit beeld niet te schaden.

Meer vragen over het charter? Contacteer ons!

Dank je wel en tot snel!

bottom of page